Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

woensdag 26 december 2012

Gevolgen van de krantentestenHet bewijs van zijn overleden vader, toont tevens een andere aard van onze werkelijkheid. 
De krantentesten (zie http://auraoasis.blogspot.be/2012/12/voorspellingen-voor-de-kranten-van.html) zijn wel een wereldberoemd fenomeen geweest waarbij een overleden vader zich bewees door zaken te citeren op de letterlijke regel van de krant die nog moest samengesteld en gedrukt worden, want in die tijd ging dat niet automatisch en moest ieder persbericht nog manueel op de plaats komen waar het paste in de pagina.
Dit is meer dan intuïtie. Het voorspelde resultaat dat spiritistisch doorgegeven werd, combineert zoveel complexe schijnbaar toevallige zaken die nog moeten gebeuren met enorme precisie. De proeven duurden vele maanden en de resultaten waren ongelooflijk. Bovendien speelt het zich af in voor wat die dag nog toekomst was. Dat is iets wat helemaal niet meer te rijmen valt met de opvatting van onze wereld zoals we die wetenschappelijk kennen.
In principe is het iets onmogelijks, maar toch gebeurde het keer op keer en zo bewees de overleden vader zich meteen ook, want zoiets kon niet uit het onderbewustzijn komen, het moest immers nog gebeuren en geplaatst worden. Het waren bovendien geen oppervlakkige zaken.
Dat moeten illusionisten ons nog eens tonen, ook met namen en specifieke details die voor slechts één persoon gelden. Ik denk niet dat daar al een trucje voor bestaat. Wel voor Lottonummers die bij een deurwaarder in een brandkastje steken, maar dit is een kwestie rond verwisseling van het papiertje. Met de teksten in de krant zal dit niet lukken denk ik.
Onze wetenschap kan gewoon geen enkele verklaring bedenken die hier zou kunnen gelden. Die resultaten zijn wetenschappelijk gecontroleerd en vastgesteld. Dit is geen fraude, geen truc maar een feit. Meestal plakt men er immers iets op dat "min of meer lijkt te passen" en dat is het dan.
Maar hier moet je het hele idee van onze werkelijkheid herbekijken. Rond dit feit kan men immers niet heen of men moet zich al verlagen door te zeggen dat alle getuigen, kranten, wetenschappers en anderen een complot vormden om de wereld te bedriegen. En niet te vergeten, de gebeurtenissen moeten passen met details op de vernoemde regel van de beweerde krant.


aura-oasis 
Contact 
Reacties graag via Forum

zondag 16 december 2012

Engelen?

Bestaan beschermengelen? 

 Ik zat er nogal mee dat ondanks de "engelenrage" van afgelopen jaren, ik zelf onwetend ben betreft hoe dit nu eigenlijk zit. Bestaan Engelen?
Loopt er zo een met ons mee die ons allerlei dingen influistert en ons beschermt? Zijn het gewone overleden verwanten die ons begeleiden?

Het probleem is dat ik zo'n vervelend persoon ben, die graag dingen wil geloven maar daar toch eerst overtuigd moet van worden door ervaring of bewijs. Anders blijft het zo'n zweverig iets waar ik me niet in verdiep. Ik houd me ver weg van allerlei persoonlijke New age literatuur die veronderstellen dat de auteur een specialist is.
 

Op 35 jaar studie uit zeer ernstige en betrouwbare onderzochte bronnen zoals van de SPR, verkrijg je een zeer betrouwbaar inzicht in paranormale fenomenen die je in de meeste boeken niet vindt. Ook door de ervaring die ik en anderen opdeden door wettelijk geregistreerde vzw heb ik heel veel geleerd. Deze ervaring is misschien wel keihard nodig bij de boekenkennis. 
Er wordt teveel gekletst en op internet vind je veel bronmateriaal dat gebaseerd is op ander onzeker bronmateriaal. De blinden van de ene website leiden vaak de blinden van de nieuwste website. Het is nogal zoeken naar authentieke informatiebronnen en als je die vindt, is die vaak gebaseerd op studies zoals SPR, ASPR, Rhine research centre en andere. 

De laatste jaren waren "Engelen" een heel populair onderwerp in boeken. Een nieuwe rage die natuurlijk tegemoet kwam aan de commerciële belangen van de uitgever. Maar bestaan Engelen wel? Ik vond er nooit iets over bij ernstige studies. Daarom is dit onderwerp echt een gat in mijn kennis. 

Dat we intuïtief een gevoel krijgen bij het doen van bepaalde zaken, is een feit. Dat beschouw ik echter niet van een engel of geestelijke verwant die hier rond ons is, maar een gevoel dat ons bereikt vanuit gene zijde, die onze echte "thuis" is.

Ik denk op dit vraagstuk echter een betrouwbare theorie te hebben gevonden die het kan uitmaken of Engelen nu wel bestaan of niet. Laatst werden me talrijke geestfoto's getoond die helaas niet meer online staan omdat men ze van zichzelf wou houden. Deze waren indrukwekkend en laten geen hypothese heel dat het om een natuurlijk of verklaarbaar resultaat zou gaan.
Zo'n goede geestfoto's maak je niet iedere dag maar er worden dagelijks wel veel foto's gemaakt. Vooral op plaatsen met een grauwe geschiedenis, kan je deze slechts met heel veel geluk op foto krijgen.

Ik heb echter nooit een foto gezien waar een engelbewaarder naast iemand staat. Wel met een overleden verwant die nog rond iemand rondspookt of zich nog eens wil tonen. Dit is dus een aanwijzing dat engelen, geen geestelijke figuren zijn die hier rond ons hangen.
De oplossing op dit vraagstuk moet dus gezocht worden aan gene zijde. Net zoals veel mensen voelen dat hun overleden partner of kind nog met hen in contact staat, kan je daarvan geen teken of geen foto krijgen. Dit komt omdat ze er wel zijn, maar het contact vanuit gene zijde komt. Men volgt zogezegd ons leven mee en bemoeit zich niet met onze, te leren lessen. Men grijpt wel in als onze taak nog niet volbracht is. Zo stuurt men ons terug bij bijna doodervaringen.


Dit is een tweede lichtpunt op wat we "engelen" zouden kunnen noemen. In dat geval zijn het verwanten van gene zijde die niet met ons mee geïncarneerd zijn maar ons wel toegenegen volgen. Geen gevleugelde afgezanten van God dus. In dat geval speelt het ook geen enkele rol of die "engelen" aparte figuren zijn met een speciale eigenschap en doel. Dit lijkt me niet nodig en dus ook erg onwaarschijnlijk.
Als we onze groepszielverwanten aan gene zijde echter Engelen noemen, dan kunnen we zeggen dat ze bestaan. Ik denk niet dat "Het Licht" anders afgevaardigden heeft om het vele werk dat hij niet zou aankunnen, te helpen. 
Een andere aanwijzing is dat "ingebeelde vriendjes" bij kinderen vaak overleden personen blijken te zijn die ze geestelijk waarnemen. Dit blijkt toch bij de serieus onderzochte gevallen. Geen engelen dus en ook geen fantasie. 

Mijn eigen conclusie: Engelen zijn dus gewoon uit religieuze hiërarchie veronderstelde wezens om ons voor het kwaad te behoeden. Puur een religieuze bewering dus. Om dezelfde reden bestaan ook de gevallen engelen: duivels.

We hebben wel gidsen en overleden zielsverwanten aan gene zijde die ons naar staan. Dit lijkt me voldoende. Het verklaart ook het feit hoe zoveel mensen nooit een teken krijgen van een overleden verwant die aan gene zijde verkeert, terwijl een geest die nog aards is, dat soms wel kan door bijv. klopgeluiden te maken die antwoorden op vragen.


De Engelen uit de boekenrage zijn dus niet meer geweest dan een nood aan een nieuw spiritueel onderwerp om commerciële belangen. 
Persoonlijk zijn er voor mij dus meer aanwijzingen en bewijzen nodig dat zoiets wel bestaat.

aura-oasis  
Contact 

zondag 9 december 2012

Voorspellingen voor de kranten van morgenDe krantentesten

Ik herinner me dat via spiritisme de overleden vader van iemand heel precies stukken krantenberichten kon doorgeven. Dat experiment is wetenschappelijk gecontroleerd en opgetekend door de SPR (Cambridge professors). Het experiment noemde de newspaper tests en werden uitgevoerd met het medium Leonard onder wetenschappelijke onderzoekende leiding van Charles Drayton voor de SPR (Society for Psychical Research (Engeland)).

Ik ging dus even op zoek omdat ik wist dat het bij de SPR nog moest te vinden zijn. En ik had geluk, ik vond het ook! Het was dus 1918...


In 1918, for a period of three months, she was exclusively engaged by the S.P.R. Out of 73 sittings all but three were anonymous. The report of Mrs. W. H. Salter states that the sitters generally agreed that good evidence of surviving personality had been obtained and the complete trustworthiness of the medium could not be questioned.
The Rev. C. Drayton Thomas carried on experiments with Mrs. Leonard for years. Important book and newspaper tests were evolved. The story is told in Some New Evidence for Human Survival, 1922, and Life Beyond Death with Evidence, 1928. The deceased father of the Rev. Drayton Thomas acquired the ability to come through without Feda, who usually acted as interpreter for others, and he spoke directly from Mrs. Leonard's mouth. Evidential messages came numbers of times in this form: "In tomorrow's Times, on page 8, column 5, about six inches from the bottom, you will find a name which will recall intimate associations of your youth between the ages of 16-18." The Times appears to have been "invaded" systematically for information by this communicator who also disclosed personal traits in referring to his favourite books, indicating passages on certain pages in answer to questions put by his son.

Vrij vertaald: Thomas Drayton deed de krantenexperimenten met het medium Mevr Leonard waarlangs Feda, haar geleidegids als tussenpersoon functioneerde voor contacten met andere overledenen aan gene zijde. Dit deed Feda door Mevr. Leonard over te nemen en direct door haar te spreken.
Bewijskrachtige boodschappen zoals "In The Times van morgen, op pagina 8, 5de kolom, ong. 15 cm van onderaf, vind je een naam die je bekend is uit je 16 tot 18 jaar uit je jeugdjaren. De antwoorden van de vader aan de zoon kwamen zo herhaaldelijk en onder wetenschappelijke supervisie door, via nog te publiceren tekst die in de krant zou verschijnen. Zo verhaalde hij ook zeer persoonlijke uitdrukkingen die de vragen van zijn zoon beantwoorden. Hiermee bewees hij dus ook dat het zijn vader was door de herkenning van de persoonlijke citaten uit boeken die hij kende. Ook kwam hij rechtstreeks zonder Feda door.

Dus deze beroemde experimenten, bewezen dat de toekomst voorspeld kon worden waar dat mocht, zoals ter communicatie bijv. Belangrijk is om ook te vermelden dat dit via trance doorkwam. Zoals ik al zei ivm de visioenen langswaar zo'n toekomstvoorspellingen tot stand kunnen komen, is dit dus in droom- of tranceachtige toestand. In toestanden tussen slapen en waken kan je ze slechts alleen vatten zonder dat een tweede persoon nodig is die je bijv. onder hypnose of sprekend onder trance aanhoort. Cayse was ook steeds in een trance en wist niets van wat hij zelf gezegd had.

Maar als dit doorgegeven kan worden via gene zijde dan betekent het dat de dingen daar in grote lijnen uitgestippeld zijn. Daarom komen ze dus ook bij sommige bijna doodervaringen voor.
Ons leven lijkt dus wel een beetje op een soort hypnotische belevenis waar de dirigent voor de grote lijnen van ons leven aan gene zijde staat.

Dit kan dus in uiterste perfectie. Dat is erg nauwkeurig en wetenschappelijk vastgesteld. Maar voor wie nu goed nadenkt betekent het dat onze werkelijkheid, heel wat anders is dan ze ons wetenschappelijk voorkomt.


aura-oasis  
Contact