Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

woensdag 26 december 2012

Gevolgen van de krantentestenHet bewijs van zijn overleden vader, toont tevens een andere aard van onze werkelijkheid. 
De krantentesten (zie http://auraoasis.blogspot.be/2012/12/voorspellingen-voor-de-kranten-van.html) zijn wel een wereldberoemd fenomeen geweest waarbij een overleden vader zich bewees door zaken te citeren op de letterlijke regel van de krant die nog moest samengesteld en gedrukt worden, want in die tijd ging dat niet automatisch en moest ieder persbericht nog manueel op de plaats komen waar het paste in de pagina.
Dit is meer dan intuïtie. Het voorspelde resultaat dat spiritistisch doorgegeven werd, combineert zoveel complexe schijnbaar toevallige zaken die nog moeten gebeuren met enorme precisie. De proeven duurden vele maanden en de resultaten waren ongelooflijk. Bovendien speelt het zich af in voor wat die dag nog toekomst was. Dat is iets wat helemaal niet meer te rijmen valt met de opvatting van onze wereld zoals we die wetenschappelijk kennen.
In principe is het iets onmogelijks, maar toch gebeurde het keer op keer en zo bewees de overleden vader zich meteen ook, want zoiets kon niet uit het onderbewustzijn komen, het moest immers nog gebeuren en geplaatst worden. Het waren bovendien geen oppervlakkige zaken.
Dat moeten illusionisten ons nog eens tonen, ook met namen en specifieke details die voor slechts één persoon gelden. Ik denk niet dat daar al een trucje voor bestaat. Wel voor Lottonummers die bij een deurwaarder in een brandkastje steken, maar dit is een kwestie rond verwisseling van het papiertje. Met de teksten in de krant zal dit niet lukken denk ik.
Onze wetenschap kan gewoon geen enkele verklaring bedenken die hier zou kunnen gelden. Die resultaten zijn wetenschappelijk gecontroleerd en vastgesteld. Dit is geen fraude, geen truc maar een feit. Meestal plakt men er immers iets op dat "min of meer lijkt te passen" en dat is het dan.
Maar hier moet je het hele idee van onze werkelijkheid herbekijken. Rond dit feit kan men immers niet heen of men moet zich al verlagen door te zeggen dat alle getuigen, kranten, wetenschappers en anderen een complot vormden om de wereld te bedriegen. En niet te vergeten, de gebeurtenissen moeten passen met details op de vernoemde regel van de beweerde krant.


aura-oasis 
Contact 
Reacties graag via Forum

zondag 16 december 2012

Engelen?

Bestaan beschermengelen? 

 Ik zat er nogal mee dat ondanks de "engelenrage" van afgelopen jaren, ik zelf onwetend ben betreft hoe dit nu eigenlijk zit. Bestaan Engelen?
Loopt er zo een met ons mee die ons allerlei dingen influistert en ons beschermt? Zijn het gewone overleden verwanten die ons begeleiden?

Het probleem is dat ik zo'n vervelend persoon ben, die graag dingen wil geloven maar daar toch eerst overtuigd moet van worden door ervaring of bewijs. Anders blijft het zo'n zweverig iets waar ik me niet in verdiep. Ik houd me ver weg van allerlei persoonlijke New age literatuur die veronderstellen dat de auteur een specialist is.
 

Op 35 jaar studie uit zeer ernstige en betrouwbare onderzochte bronnen zoals van de SPR, verkrijg je een zeer betrouwbaar inzicht in paranormale fenomenen die je in de meeste boeken niet vindt. Ook door de ervaring die ik en anderen opdeden door wettelijk geregistreerde vzw heb ik heel veel geleerd. Deze ervaring is misschien wel keihard nodig bij de boekenkennis. 
Er wordt teveel gekletst en op internet vind je veel bronmateriaal dat gebaseerd is op ander onzeker bronmateriaal. De blinden van de ene website leiden vaak de blinden van de nieuwste website. Het is nogal zoeken naar authentieke informatiebronnen en als je die vindt, is die vaak gebaseerd op studies zoals SPR, ASPR, Rhine research centre en andere. 

De laatste jaren waren "Engelen" een heel populair onderwerp in boeken. Een nieuwe rage die natuurlijk tegemoet kwam aan de commerciële belangen van de uitgever. Maar bestaan Engelen wel? Ik vond er nooit iets over bij ernstige studies. Daarom is dit onderwerp echt een gat in mijn kennis. 

Dat we intuïtief een gevoel krijgen bij het doen van bepaalde zaken, is een feit. Dat beschouw ik echter niet van een engel of geestelijke verwant die hier rond ons is, maar een gevoel dat ons bereikt vanuit gene zijde, die onze echte "thuis" is.

Ik denk op dit vraagstuk echter een betrouwbare theorie te hebben gevonden die het kan uitmaken of Engelen nu wel bestaan of niet. Laatst werden me talrijke geestfoto's getoond die helaas niet meer online staan omdat men ze van zichzelf wou houden. Deze waren indrukwekkend en laten geen hypothese heel dat het om een natuurlijk of verklaarbaar resultaat zou gaan.
Zo'n goede geestfoto's maak je niet iedere dag maar er worden dagelijks wel veel foto's gemaakt. Vooral op plaatsen met een grauwe geschiedenis, kan je deze slechts met heel veel geluk op foto krijgen.

Ik heb echter nooit een foto gezien waar een engelbewaarder naast iemand staat. Wel met een overleden verwant die nog rond iemand rondspookt of zich nog eens wil tonen. Dit is dus een aanwijzing dat engelen, geen geestelijke figuren zijn die hier rond ons hangen.
De oplossing op dit vraagstuk moet dus gezocht worden aan gene zijde. Net zoals veel mensen voelen dat hun overleden partner of kind nog met hen in contact staat, kan je daarvan geen teken of geen foto krijgen. Dit komt omdat ze er wel zijn, maar het contact vanuit gene zijde komt. Men volgt zogezegd ons leven mee en bemoeit zich niet met onze, te leren lessen. Men grijpt wel in als onze taak nog niet volbracht is. Zo stuurt men ons terug bij bijna doodervaringen.


Dit is een tweede lichtpunt op wat we "engelen" zouden kunnen noemen. In dat geval zijn het verwanten van gene zijde die niet met ons mee geïncarneerd zijn maar ons wel toegenegen volgen. Geen gevleugelde afgezanten van God dus. In dat geval speelt het ook geen enkele rol of die "engelen" aparte figuren zijn met een speciale eigenschap en doel. Dit lijkt me niet nodig en dus ook erg onwaarschijnlijk.
Als we onze groepszielverwanten aan gene zijde echter Engelen noemen, dan kunnen we zeggen dat ze bestaan. Ik denk niet dat "Het Licht" anders afgevaardigden heeft om het vele werk dat hij niet zou aankunnen, te helpen. 
Een andere aanwijzing is dat "ingebeelde vriendjes" bij kinderen vaak overleden personen blijken te zijn die ze geestelijk waarnemen. Dit blijkt toch bij de serieus onderzochte gevallen. Geen engelen dus en ook geen fantasie. 

Mijn eigen conclusie: Engelen zijn dus gewoon uit religieuze hiërarchie veronderstelde wezens om ons voor het kwaad te behoeden. Puur een religieuze bewering dus. Om dezelfde reden bestaan ook de gevallen engelen: duivels.

We hebben wel gidsen en overleden zielsverwanten aan gene zijde die ons naar staan. Dit lijkt me voldoende. Het verklaart ook het feit hoe zoveel mensen nooit een teken krijgen van een overleden verwant die aan gene zijde verkeert, terwijl een geest die nog aards is, dat soms wel kan door bijv. klopgeluiden te maken die antwoorden op vragen.


De Engelen uit de boekenrage zijn dus niet meer geweest dan een nood aan een nieuw spiritueel onderwerp om commerciële belangen. 
Persoonlijk zijn er voor mij dus meer aanwijzingen en bewijzen nodig dat zoiets wel bestaat.

aura-oasis  
Contact 

zondag 9 december 2012

Voorspellingen voor de kranten van morgenDe krantentesten

Ik herinner me dat via spiritisme de overleden vader van iemand heel precies stukken krantenberichten kon doorgeven. Dat experiment is wetenschappelijk gecontroleerd en opgetekend door de SPR (Cambridge professors). Het experiment noemde de newspaper tests en werden uitgevoerd met het medium Leonard onder wetenschappelijke onderzoekende leiding van Charles Drayton voor de SPR (Society for Psychical Research (Engeland)).

Ik ging dus even op zoek omdat ik wist dat het bij de SPR nog moest te vinden zijn. En ik had geluk, ik vond het ook! Het was dus 1918...


In 1918, for a period of three months, she was exclusively engaged by the S.P.R. Out of 73 sittings all but three were anonymous. The report of Mrs. W. H. Salter states that the sitters generally agreed that good evidence of surviving personality had been obtained and the complete trustworthiness of the medium could not be questioned.
The Rev. C. Drayton Thomas carried on experiments with Mrs. Leonard for years. Important book and newspaper tests were evolved. The story is told in Some New Evidence for Human Survival, 1922, and Life Beyond Death with Evidence, 1928. The deceased father of the Rev. Drayton Thomas acquired the ability to come through without Feda, who usually acted as interpreter for others, and he spoke directly from Mrs. Leonard's mouth. Evidential messages came numbers of times in this form: "In tomorrow's Times, on page 8, column 5, about six inches from the bottom, you will find a name which will recall intimate associations of your youth between the ages of 16-18." The Times appears to have been "invaded" systematically for information by this communicator who also disclosed personal traits in referring to his favourite books, indicating passages on certain pages in answer to questions put by his son.

Vrij vertaald: Thomas Drayton deed de krantenexperimenten met het medium Mevr Leonard waarlangs Feda, haar geleidegids als tussenpersoon functioneerde voor contacten met andere overledenen aan gene zijde. Dit deed Feda door Mevr. Leonard over te nemen en direct door haar te spreken.
Bewijskrachtige boodschappen zoals "In The Times van morgen, op pagina 8, 5de kolom, ong. 15 cm van onderaf, vind je een naam die je bekend is uit je 16 tot 18 jaar uit je jeugdjaren. De antwoorden van de vader aan de zoon kwamen zo herhaaldelijk en onder wetenschappelijke supervisie door, via nog te publiceren tekst die in de krant zou verschijnen. Zo verhaalde hij ook zeer persoonlijke uitdrukkingen die de vragen van zijn zoon beantwoorden. Hiermee bewees hij dus ook dat het zijn vader was door de herkenning van de persoonlijke citaten uit boeken die hij kende. Ook kwam hij rechtstreeks zonder Feda door.

Dus deze beroemde experimenten, bewezen dat de toekomst voorspeld kon worden waar dat mocht, zoals ter communicatie bijv. Belangrijk is om ook te vermelden dat dit via trance doorkwam. Zoals ik al zei ivm de visioenen langswaar zo'n toekomstvoorspellingen tot stand kunnen komen, is dit dus in droom- of tranceachtige toestand. In toestanden tussen slapen en waken kan je ze slechts alleen vatten zonder dat een tweede persoon nodig is die je bijv. onder hypnose of sprekend onder trance aanhoort. Cayse was ook steeds in een trance en wist niets van wat hij zelf gezegd had.

Maar als dit doorgegeven kan worden via gene zijde dan betekent het dat de dingen daar in grote lijnen uitgestippeld zijn. Daarom komen ze dus ook bij sommige bijna doodervaringen voor.
Ons leven lijkt dus wel een beetje op een soort hypnotische belevenis waar de dirigent voor de grote lijnen van ons leven aan gene zijde staat.

Dit kan dus in uiterste perfectie. Dat is erg nauwkeurig en wetenschappelijk vastgesteld. Maar voor wie nu goed nadenkt betekent het dat onze werkelijkheid, heel wat anders is dan ze ons wetenschappelijk voorkomt.


aura-oasis  
Contact 

zondag 18 november 2012

Zelfmoord

De stap uit het leven


Het is altijd een zware schok voor de familie als iemand zelfmoord pleegt. Vaak blijft men over met vele vragen en kan men hoogstens vermoeden wat redenen zouden kunnen zijn. 
In ieder geval moest het voor degene die de daad beging, de gemakkelijkste oplossing zijn. Men kon de beproevingen van het leven niet meer aan of men heeft zichzelf slot gevoerd in het leven.

Naast de moeilijke emotionele verwerking die de familie te wachten staat zit men vaak met veel vragen. Had men zelf iets kunnen doen? Heeft men er geen schuld aan? 

Zelfmoord is echter geen goede oplossing. Vaak heeft men niet kunnen zeggen waar de moeilijkheden zaten, heeft men geen persoonlijk afscheid kunnen nemen en merkt men al gauw dat de poging mislukt is. Men is er immers nog maar niemand merkt hem/haar op. 
In vele gevallen verloopt een bijna doodervaring van zelfmoord niet geheel identiek zoals bij doodsoorzaken. Het is een taboe, men blijft men veel dingen worstelen die men nu niet meer kan oplossen en ziet toe hoe men de levens van de nabestaanden geheel of gedeeltelijk geschaad heeft.Vaak moet men onmiddellijk terug wat verklaart waarom zoveel pogingen mislukken, maar als er teveel lichamelijke schade is, kan dit niet meer.

 Sommige zelfmoordenaars gaan niet meteen over naar gene zijde. Hierdoor blijven ze vaak ronddolen tot ze later kunnen overgaan. 

De vermoeide geest neemt zijn levensruimte weer in, maar is nu alleen. Niemand hoort hen en men wordt niet opgemerkt maar is er nog. 

Men merkt dat men nu zelf aan de basis ligt van veel leed die men bij anderen veroorzaakt en dat is een van de redenen die de overledene in de omgeving van zijn gewone leefruimte houden. Meestal wordt dat niet opgemerkt. Alleen onder bepaalde omstandigheden. 

Omdat er ongetwijfeld mensen zijn die zelf met zo'n situatie geconfronteerd zijn, wil ik het hier niet nog moeilijker maken om te verwerken. Toch kan wat hulp van uw zijde baten. Het is natuurlijk afhankelijk van wat men kan en wat men begrijpt van de toestand van de overledene. 


 • Probeer vergiffenis te schenken, want velen dolen rond de personen die ze het meest verwoest hebben en proberen ze duidelijk te maken dat ze dit zo niet wilden. Helaas worden ze niet gehoord. 
 • Probeer ze los te laten zodat je hen de vrijheid geeft over te gaan. 
 • Weet dat je elkaar ooit weerziet en praat er op die manier tegen. Zij kunnen u immers wel horen. 
 • Aanvaard uiteindelijk de situatie in begrip. Zit geen jarenlange vragen te herhalen. Ze pijnigen uzelf en ze zijn lastig voor degene die de fatale daad beging. 
 • Kijk of lees veel informatie over bijna doodervaringen. Dit kan de toestand verduidelijken.

Als je iemand kent die hen kan helpen ontdekken hoe ze nu wel kunnen overgaan, dan kan hen dit helpen. Natuurlijk speelt het ook een rol of er nog onuitgesproken problemen meespelen. 

Zo kan het zijn, dat iemand die zijn drugsschuld niet meer kon betalen, hiermee anderen in moeilijkheden stak die nu zelf gevaar loopt en waarvoor men zich schuldig voelt. Dit is slechts een voorbeeld maar het gaat wel om iets dat ons zo onthuld is geweest en dat klopte.
Anderen blijven rond hun geliefde hangen die zo fataal de relatie brak. 

Als ze overgaan zullen ze vaak snel terug moeten reïncarneren. Helaas moeten ze de beproevingen waarvoor ze nu niet slaagden, herbeginnen. Denk dus na voor je zelf zoiets doet. Je ontsnapt niet echt aan het leven. Ook kan je blijven zitten met woede die je op bepaalde personen wil uitwerken.

Naast hoe je zelf geconfronteerd kan worden met een gezinslid dat zelfmoord pleegde, kan het ook zijn dat je geconfronteerd wordt met een aanwezigheid in een huis dat je inneemt en waar zo'n fatale daad is gebeurd. De geest is dan nog niet overgegaan. Je bent er dus niet alleen. Ook kan zo iemand met heel veel energie van een persoon weglopen zodat iemand onverklaarbaar vermoeid is.

Wie hulp of info zoekt voor een geval van zelfmoord, kan contact opnemen. 

We hebben vroeger ook vaak nog contact gemaakt met overledenen en een verklarend gesprek mogelijk gemaakt, maar deze optie kan slechts bij enkelen lukken.

aura-oasis 
Contact

zondag 11 november 2012

Paranormale ervaringen


Inzendingen en getuigenissen

Na meer dan dertig jaar publiekelijk met het paranormale bezig te zijn via nieuwsgroepen, vereniging en langs internet, begon ik recent een hoop documenten en inzendingen door te nemen die me toegestuurd werden doorheen al die jaren.
Ik collecteerde tot hiertoe al ong. 2000 blz uitgeselecteerde paranormale ervaringen en gemelde problemen die ingezonden werden. 
In mijn bureaukast stonden al enkele mappen met uitgeprinte paranormale ervaringen maar die zijn niet digitaal. 

Gezien ik niet zomaar iedere inzending, melding of vraag omtrent een paranormaal probleem bewaarde, hield ik slechts zeer betrouwbare en erg interessante bij. Ik heb deze nu voorlopig onbewerkt gebundeld en nu ik deze eens begon door te nemen, komen me weer vergeten herinneringen boven en blijken al die jaren veel meer te zijn geweest dan ik me voorstelde. Bijzonder is dat ik veel mensen daarvan leerde kennen, ook al was het soms op afstand. Hierdoor weet ik vaak ook veel meer over de achtergrond van de ervaring dan alleen door een gewone inzending. Hierdoor is de uitleg die ik nog weet rond de ervaring heel waardevol.

Dingen die ik al lang was vergeten en mensen die ik al lang uit het oog was verloren, duiken hiermee weer in mijn herinnering op. Helaas waren er getuigenissen bij welke ik in het begin nogal onderschatte en die me niet zo sterk paranormaal leken of mensen die me slachtoffer van een waan leken. Ondanks het feit dat er wel zo waren, bleken er toch nadien heel veel harde feiten te zijn om een waan te kunnen zijn. Dit kwam dan dikwijls door een hard bewijs waar ikzelf mee geconfronteerd werd. Daar leer je dan natuurlijk veel van. Geloof niet iedere verklaring maar onderschat ze nooit ook en laatste is nog het grootste probleem. Soms realiseren we ons echt niet hoe werkelijk bepaalde ervaringen zijn. Vele ervaringen van het paranormale zijn erg realistisch en waar en niet dromerig of hallucinant (realistisch maar onlogisch).

Ik ben blij dat ik de vele ervaringen van een vergetelheid heb weten te redden. Ook al gingen er veel verloren doordat ik ze in het begin gewoon niet bewaarde of die later in grote getale verloren gingen toen er weer eens een harddisk crashte. Destijds gebeurde dit immers blijkbaar gemakkelijker en computerapparatuur was erg duur. Ook heb ik helaas nog diskettes met bestanden die met een bepaalde reader moesten geopend worden en waarvan ik noch diskette, noch programma nog kan gebruiken. Ook had ik veel bestanden in Publisher opgeslagen voor publicatie in ons tijdschrift welk programma daarna een nieuwe versie werd voor XP en jonger en die de oude niet meer wilde openen. De meeste hiervan zijn dus verloren. Leve de computer...

Er zijn heel wat mensen die met niemand over hun ervaring praatten en dit dit keer wel konden doen vanwege het feit dat aura-oasis gemakkelijk bereikbaar was. Heel wat mensen zitten ook vast met hun ervaringen en hadden geen uitlaatklep. Sommigen zitten met opgekropte emoties die ze niet meer kunnen verwerken. Dit is bijv. vaak zo met mensen die een Bijna doodervaring hebben meegemaakt. Vaak heeft dit zo'n indruk op hen gemaakt dat men met een blijvend verlangen blijft zitten. 

Er zaten ervaringen en foto's bij van zaken die me toen nogal fantastisch leken. Zelfs voor een vereniging, lijken de ervaringen van sommige mensen nogal ongelooflijk. Zo denk ik bijv. aan iemand die geesten had en die erdoor gekrast werd. In die tijd waren dit soort dingen nog niet zo bekend en leken die nauwelijks voor te komen zodat sommige me nogal fantastisch leken. Toch waren ze waar en gebeurden ze herhaaldelijk. 

Zo heb ik veel geleerd uit ervaring. Ik ben vooral in het begin, toen de vereniging nog veel plaatselijker was, veel keer getuige geweest van wel degelijk indrukwekkende verschijnselen, waaronder een aantal terwijl ik, al dan niet met meerderen, erbij was. 

Als ik de eerste bundel ervaringen bekijk, dan zie ik als eerste ervaring problemen na 2 bijna doodervaringen, daarna iemand die hulp vraagt wegens poltergeistverschijnselen en blauwe plekken. Het wordt gevolgd door iemand die een tweede persoonlijkheid bleek te dragen die grote financiële uitgaven deed, waarvan ze zelf niets wist. Dit was gebeurd na een slecht geslaagd ouija-experiment waarna overigens meer fout ging. De verschijning van een grootouder aan bed, iemand die zich altijd bekeken voelt thuis, geritsel en geluiden en vaak wakker wordt zonder kleding terwijl men niet weet deze uitgedaan te hebben. En zo zou ik er nog veel kunnen opsommen maar daar gaat niemand veel aan hebben. Ik speel echter met de gedachte daar een boek van uit te geven. Ik weet het nog niet of het haalbaar is maar het zou wel interessant zijn. Misschien is het vooral op mezelf dat deze herinneringen van over 30 jaar zoveel oproepen omdat ik de gevallen herken...

aura-oasis 
Contact 

zondag 14 oktober 2012

Nulpuntsenergie en onze energienood


Gratis vrije energie. 

Met een Teslagenerator kan je lampen doen branden zonder draden. Zo kon iedereen in de omgeving van zo'n generator gratis stroom uit de lucht plukken en die kon niet aangerekend worden, want je kan er geen verbruiksmeting op doen. Dat zag natuurlijk geen enkele investeerder zitten.

Tesla pleitte daarom voor "vrije energie" want anders kon zijn uitvinding niet dienen. Je kon die niet meten en dus kon je er onbeperkt gebruiken. Hier ontstaat het groot misverstand dat die gratis en vrije energie zomaar uit de lucht gehaald wordt.

In werkelijkheid wordt de energie er via de Teslagenerator ingestoken en die verbruikte massa's elektriciteit. Dus laten we Tesla's vrije energie niet misverstaan.

In ledige ruimte zit echter ook energie. Dit klopt en werd geconcludeerd uit de quantumtheorie. Proeven bevestigen dat er in een vacuüm spontaan deeltjes ontstaan en weer verdwijnen. Dit komt doordat deeltjes vanuit andere dimensies in de onze schieten en weer terug verdwijnen naar nog andere.

Deeltjes, hoe klein ook, zijn energie. (massa= energie). Vandaar dat het niets vol zit met energie. Maar net zoals we geen energie kunnen putten uit andere stabiele atomen kan men dat uiteraard ook niet bij de deeltjes die verschijnen in het luchtledige.
Je kan maar energie uit het atoom halen bij splijting of fusie. Dit laatste krijgen we gratis van onze zon.

Op kosmisch vlak moet ergens een grote deeltjes- en energiefabriek bestaan waaruit de ruimte is ontstaan. Het is niet zo dat "in de beginnen was er niets en dat niets is dan nog eens ontploft ook" waar het begin van alles de big bang is.

We kunnen kosmische energie wel onrechtstreeks gebruiken via zonnepanelen, wind of via hout of fossiele brandstof (allemaal eigenlijk groene energie dus, afkomstig van de zon, er bestaat geen andere)

En een zon maken op aarde (fusiereactor) is nog onmogelijk. Met enorme hoeveelheden zwaartekrachten zoals alleen in de kosmos aanwezig zijn, kan dat wel maar dat kunnen we hier natuurlijk niet.

Geloof dus al diegene maar niet die beweren dat we nulpuntsenergie (die wel bestaat!) zomaar kunnen vangen en gebruiken. Zelfs al kunnen we de verschijnende deeltjes vangen, dan nog kunnen we er de energie niet uithalen en we kunnen ze ook niet bewaren want deeltjes verdwijnen op miljardsten van een sec. als ze niet aan de bijna-lichtsnelheid reizen. (vervaltijd van deeltjes)

We zijn dus nog heel ver van een soort perpetuum mobilé wat gewoon niet kan. We zouden de deeltjes ook niet hoeven te vangen in een kosmisch vacuüm, we hebben hier deeltjes genoeg maar we kunnen deze ook niet in energie omzetten.

Als we dat wel kunnen, zal de hoeveelheid energie zo klein zijn dat ze er belachelijk uitziet ten opzichte van zonne-energie. Dit heeft dus geen zin. (Hutchison zou een soort batterijachtige buizen gevuld hebben met kristallen die een nulpuntsenergie losmaken, maar deze is enorm zwak en de vraag is of het niet een soort chemisch proces is zoals in een batterij)

Met echte groene energie (houtmassa, wind enz. ) kunnen we onze energiehonger niet bevredigen. De energie produceert zich te traag onder de zon. Hout groeit te traag en bovendien hebben we de totale hoeveelheid hout nu al bijna opgebruikt. Vandaar het voordeel van fossiele energie. Dat is natuurlijke energie die zich doorheen miljoenen jaren gevormd heeft uit bijv. hout en bacteriën. Zo kunnen we bijv. wel methaan produceren maar ver zullen we er de winter niet mee doorkomen als we dit alle zouden gebruiken.

Ik geloof dus niet dat er ook maar één alternatief is. Dit wordt een hele ontnuchtering...  

aura-oasis  
Contact 

woensdag 10 oktober 2012

Misvattingen over EMF


EMF in ghosthunting
In veel Amerikaanse series die over ghosthunting gaan, is de zaak meteen verklaard als ze een EMF (elektromagnetisch veld) van meer dan 10 MGss meten rond de plaats waar bijv. de verwarmingsketel staat. Dit zijn dus wel al erg hoge velden.

De paranormale waarnemingen worden dan volgens deze specialisten veroorzaakt door de te hoge EMF die hallucinaties veroorzaakt.

Als men echter wel goed de juiste kennis heeft, zal men zien dat de experimenten met de Godhelmet (Persinger), vlakbij de hersenen, een veld produceren dat [b]slechts in zeer relaxte toestand na mediatief platliggen op een bed[/b] enkele erg zwakkke dromerige gedachten opwekt bij velden [b]vanaf 300 milliGauss[/b].

In de praktijk kan zo'n EMF veld nooit hallucinaties veroorzaken die dan nog altijd spookfenomenen blijken te zijn om de simpele reden dan een waarde van bijv. 1 Gauss (300 mGss begint een beetje invloed te krijgen die niet noemenswaard is en niet aan de relaxte toestand van het experiment kan worden toegeschreven. Dit zijn echter volstrekt onnatuurlijke waarden zijn die zelfs rond veel apparaten die met elektromagnetische velden werken niet voorkomen. Vrijwel nergens ter wereld komen zo'n waarden voor tenzij door een toestel dat puur gemaakt is om dit te produceren.
Niet naast de transformator dus van de verwarmingsketel dus en helemaal al niet als die zich meer dan 50 cm van onze slaapkwabben van onze hersenen bevindt.

Wie dus iets weet over de hallucinaties en wanen "niet alleen te zijn" veroorzaakt door EMF velden, en ook de benodigde waarden kent, kan gerust besluiten dat wat ze in die reality-series daarover beweren gewoon onzin is uit een gebrek aan juiste kennis.

En het is juist uit de kijkers dat de meeste hedendaagse "experts" hun kennis ontwikkelen, meestal erg jonge groepjes.

Verder zijn er nog enkele opmerkingen in die series die gewoon niet kunnen maar de feiten die zich voordoen op de plaatsen die daarvoor bekend zijn, zijn wel juist. Op dit gebied is daar wel iets van te leren.

Het is William G Roll (psycholoog-parapsycholoog) die de eerste keer ontdekt heeft dat er pieken verschijnen op een meettoestel voor EMF op plaatsen waar zich ZEER dichtbij iets paranormaals afspeelt. Het omgekeerde is dus in geen geval juist. Hij is dus de vader van die ontdekking, al heeft hij door zijn ervaring ook wel bepaalde opvattingen moeten herzien of verbeteren. Hij en een aantal andere werkelijke onderzoekers zijn zeker getuige geweest van onverklaarbare voorvallen.  


Nog een opmerking die ik moet vermelden bij EMF-metingen is dat EMF meters, gsm's, walkie-talkie's en andere niet samengaan. Zo veroorzaakt bijv. een niet in gebruik zijnde GSM in de wijde omgeving een plots aantal pieken in de meting die niets met het onderzoek te maken hebben. Hierdoor wordt het meten volkomen onbetrouwbaar. Er zijn ook huishoudelijke zaken die dit veroorzaken of hoogspanningsleidingen in de buurt of op de buitenmuur van de gevel.

aura-oasis  
Contact 

donderdag 4 oktober 2012

Het bekendste regressiegeval


De zoektocht naar Bridey Murphy


Morey Bernstein was een begaafd hypnotiseur. Toen hij proefnemingen wilde doen met hypnotische regressie liet Virginia Tighe zich overhalen als proefpersoon. Ze bleek heel gemakkelijk te hypnotiseren.
Toen hij haar onder hypnose naar een leven voor haar geboorte bracht, begon ze met een andere tongval te spreken. Ze noemde Bridey Murphy en was van Ierse afkomst. Ze was in Cork geboren in 1798. Een poging om Bridey Murphy terug te vinden in archieven mislukte gezien de bevolkingsregisters van Ierland maar 2 jaar na haar geboorte begonnen. Men ontdekte echter een aantal andere factoren dat haar verhaal gedeeltelijk bevestigde. In het adresboek van Belfast voor het jaar 1865 kwamen de na­men voor van twee kruidenierswinkels die mevrouw Tighe had genoemd. En een munt van twee penny, die volgens Bridey gedurende haar tijd van leven in gebruik was geweest bleek inderdaad kort na haar geboorte te zijn geslagen, maar twaalf jaar voor haar dood te zijn ingenomen. Bridey had gezegd dat ze in `The Meadows' bij Belfast was geboren; op een kaart van Belfast uit 1801 kwam inderdaad een wijk voor die `Mardike Meadows' heette. Andere door Bridey genoemde details - zoals het bestaan van Dooley Road en St. Theresa's Church - konden niet worden geverifieerd.  maar daarentegen vond een krant “The Chicago American”, een gelijkenis In Wisconsin in de 20ste eeuw. Bridie Murphey Corkell

Sceptici verdraaiden de feiten wat, omdat de concurrerende krant beweerde dat Tighe een Ierse tante had die in Tighe’s kinderjaren verhalen over Ierland zou verteld hebben.  

Een free-lance auteur in Denver nam echter de moeite de juistheid van de `ontmaskering' na te trekken en ontdekte dat deze voor het grootste gedeelte eenvoudig onwaar was. Mevrouw Mary Bums - de tante die `zo Iers was als de meren van Killarney' - was in New York geboren en had Virginia pas ontmoet toen ze achttien jaar oud was; bovendien ontkenden zij en Virginia nadrukkelijk dat ze haar ooit verhalen over Ierland had ver­teld. Mevrouw Corkell bleek om onverklaarbare redenen moeilijk te benaderen te zijn, zodat de free-lancer niet kon na­trekken of haar meisjesnaam werkelijk Murphy was. Hij ontdekte echter wel dat haar zoon John - op wie Virginia zo verliefd zou zijn geweest - redacteur was van de zondag­editie van de Chicago American, de krant die er niet in was geslaagd de rechten op Bernsteins boek te verkrijgen. Virgi­nia verzekerde hem dat ze zelfs nooit een woord met me­vrouw Corkell had gewisseld en niet de minste belangstelling had gehad voor haar zoon John, die om te beginnen acht jaar ouder was dan zij en bovendien getrouwd.
Bridey Murphy is niet het enige geval, maar wel het bekendste.
 
aura-oasis  
Contact 

donderdag 13 september 2012

Nachtelijke schimmen


Schimmen en andere fenomenen. 

Als je spreekt van een nachtelijke ervaring alsof er iemand op je borstkas zit, wordt dit al gemakkelijk verklaard door slaapverlamming. Wetenschappers geloven immers niet in andere verklaringen. Toch is dit slechts een hypothese en zijn de feiten veel te weinig onderzocht. 

Ik vond net een ingezonden melding voor aura-oasis vzw terug uit 2001:


Dit kan geen toeval meer zijn. Toen ik 13 jaar was heb ik eens drie maanden na elkaar nachtmerries gehad. Krijsen, uit het bed lopen, slaapwandelen, s'anderdaags had ik gewoon geen stemgeluid meer door het krijsen. Daarna is het gewoon gestopt en heb ik geen enkele keer nog last gehad van slaapproblemen. Tot ik een jaar of 17 was, dan had ik de nare ervaring s'nachts dat mijn lakens werden weggetrokken en er iets zwaars achteraan het bed op mijn voeten zat. Maar ik dacht dat het enkel nachtmerries waren. Maar de grote problemen zijn pas begonnen in 1991, toen ik reeds getrouwd was en mijn eerste zoontje had, die toen 6 maand was. Ik zag toen s'nacht schaduwen in de slaapkamer, maar ik bleef mezelf wijsmaken dat het nachtmerries waren. Tot nu op heden, het laatste jaar, dat de schaduwen echter begonnen te lijken, het waren niet enkel schaduwvormen meer, maar echt de gestaltes van mensen (zelfs met kleur). Toch dacht ik nog steeds dat dit niet werkelijk kon zijn, dat het iets was dat ik waarnam tijdens het inslapen (de eerste slaap). Tot de dag dat mijn kinderen er ook last van begonnen te krijgen (ik heb nu 3 zonen). Mijn tweede zoon Dylan (nu 6 jaar) kwam hysterisch wenen dat er een wezen op zijn borst zat en zijn keel dichtkneep (dat is tweemaal gebeurt), toch suste ik mijn kind dat het maar een nare droom was. Tot het laatste voorval, enkele maanden geleden, we sliepen toen allemaal boven in één en dezelfde kamer (de grote kinderkamer, omdat we onze kamer aan het herinrichten waren), ik zag die nacht twee wezens aan het raam nabij het stapelbed van mijn kinderen (met lange zwarte mantels) kijkend naar mij, hun lichaam zag je niet echt maar wel hun gezicht (een angstaanjagend gezicht om niet meer te vergeten), het was zo schrikwekkend en zo werkelijk dat ik het uitgilde van de schrik (het zal zo rond 4 uur in de ochtend geweest zijn), ik ben dan maar gewoon terug gaan slapen omdat ik dacht dat ik het mij allemaal maar verbeelde. Die ochtend vertelde ik het aan mijn vrouw wat ik gezien had, waarop mijn vrouw antwoordde dat dit hetzelfde voorval was als wat onze oudste zoon haar eventjes daarvoor verteld had.
Shane, onze oudste, had mijn vrouw verteld dat hij s' nachts een vreemde gestalte achteraan op het bed had gezien kijkend naar het bed van zijn biologische vader, toen zijn vader luidkeels begon te gillen verdween dit individu van het bed (hij gaf hierbij ook een exact dezelfde beschrijving van het individu als zijn vader). Dit kon nu toch echt geen toeval meer zijn, dat vader en zoon juist dezelfde nachtmerrie hadden op hetzelfde moment. Eveneens hebben wij hier echt periodes waarin allerlei rare gebeurtenissen gebeuren, die je eigenlijk vanzelfsprekend vind, lampen die constant springen, toestellen die het begeven, en dit allemaal op dezelfde momenten van de nachtelijke bezoeken. Eveneens hebben wij hier echt periodes waarin allerlei rare gebeurtenissen gebeuren, die je eigenlijk vanzelfsprekend vind, lampen die constant springen, toestellen die het begeven, en dit allemaal op dezelfde momenten van de nachtelijke bezoeken.

aura-oasis  
Contact 
Reacties graag via Forum

dinsdag 28 augustus 2012

Psychische gevoeligheid

De tol
Het is natuurlijk zo dat wie heel psychisch is, beter de ware gevoelens van anderen en het verloop van dingen aanvoelt. Daardoor begint men al op voorhand te reageren. Andere beoordelen deze reactie als onterecht en onlogisch. Iedere mens gedraagt zich immers meestal gemaskerd, zijn ware "ik" verbergend. Zo ontstaan de moeilijkheden waarmee iemand met deze al dan niet bij zichzelf herkende gave moet mee leven.

Wat het meest voorkomt is dat men zelf niet kan omgaan met de vele waarnemingen die men opvangt. Men moet dan leren die uit elkaar te houden en leren zien als een psychische gave die men nog niet geheel onder controle heeft. Men kan verward worden als men deze beelden/indrukken niet kan plaatsen.

Het is natuurlijk logisch dat deze dingen voor veel onbegrepen handelingen en uitspraken zorgen die door anderen als compleet geschift overkomen.

Als spiritistische trancemedium, wat zo goed als een uitgestorven ras is, laat men bovendien zijn eigen energie gebruiken door onstoffelijke wezens.
Veel mensen die met entiteiten zitten worden zo zelf echter ook van hun energie beroofd wat resulteert in een extreme vermoeidheid.

Vermoeidheid wordt ook al niet begrepen omdat het verschilt van de vermoeidheid die de meeste kennen als de zin om te slapen. De vermoeidheid is echter van andere aard en is meer een spiermoeheid, een ontzettend zwaar lichaam en krachteloosheid. Het is dus meer uitputting.

Het is evenwel nu wel zo dat iemand die een psychische gave heeft niet na een reading moet gaan klagen dat hij erdoor uitgeput is. Bij is spiritistische seance is dit evenwel anders.

Als persoonlijk besluit denk ik dat de vele gevoelens die een psychisch persoon bereiken, een psychische belasting kunnen zijn en voor onbegrip kunnen zorgen door de omgeving. Hierdoor gaan velen zich isoleren met hun gevoelens behalve bij wie ervoor open staat.

Wie bovendien nog audio-visuele waarnemingen heeft en geplaagd wordt door het zien of horen van allerlei geesten kan in een angstige wereld leven.

Contact

zaterdag 18 augustus 2012

Nieuwe ziektes


Mysterieuze oorzaken.
Terwijl in Fukusjima de straling extreem hoog blijft oplopen, kennen we de eerste mutanten die daardoor veroorzaakt zijn. Dit zijn echter meestal geen Darwin-achtige nieuwe betere eigenschappen, maar altijd gebreken.

Gisteren ontmoette ik nog eens iemand met CVS/Fibromyalgie. Beter gekend als Chronisch vermoeidheidssyndroom.
Bij gebrek aan een diagnose die naar de oorzaak kan wijzen, beperkt dit ziektebeeld zich tot uitsluiting van andere oorzaken, zoals kanker, bloed en hart en enkele subtiele fysieke eigenschappen.

Tast men wel volledig in het duister omtrent deze ziekte. En waarom probeert men er geen medicijnen voor te ontwikkelen waar men anders staat voor te springen?

Toch is er iets vastgesteld, dat men helaas wel moest verzwijgen. Gelijkaardige ziektes met spierpijnen en extreme vermoeidheid werden opgemerkt bij oud-soldaten van de Balkanoorlog en Irak.

De staat zou dan echter al die vele duizenden slachtoffers moeten uitbetalen maar ontkennen daar ook maar iets mee te maken te hebben. Maar de slachtoffers sloten zich bij elkaar en beweerden dat het na die oorlog kwam. De overheid vraagt hen bewijs van hun ziekte, wat men ook bij Chronische vermoeidheid helaas tot hiertoe nog moeilijk kon vinden. En zo ja, bewijs dan eens dat het veroorzaakt is door die dienstplicht.

Velen liepen van dokter naar dokter in de ziekenhuizen en onderzoekslabo's maar ook procedeerden er velen tegen de overheid omdat het toch wel merkwaardig is dat er in die groep zoveel gevallen voorkomen.
Het enige wat verschilde met vroegere oorlogen, is de vooruitgang van de techniek met computergestuurde wapens met nieuwe harde doorborende metalen koppen. Nieuw metaal?
Ja idd, gebruikt uranium. Dit is zeer hard en boort zich gemakkelijk door een tank heen en zelfs door rots. (in tegenstelling tot koperen geschut dat amper een schrammetje zou veroorzaken op staal of rots). Tegelijk is "depleted uranium" ook een probleemafval, ook al heeft het het grootste deel van zijn straling verloren. Maar zo'n kleiner beetje straling is toch niet zo schadelijk? We ondergaan immers wel scan's van medische apparatuur waar men radio-isotopen inspuit (de contrastvloeistof). Ook verspreidt de scanner zelf veel straling.

Er is idd een verschil. Het DU (depleted uranium), versplintert echter bij oorlogsgebruik en geeft ook radioactief stof dat ingeademd kan worden of op het lichaam kan blijven zitten.
Het gebruik van DU werd dus door de slachtoffers ook vermoed de oorzaak te zijn, waardoor ze de schuld bij de wapenindustrie en de overheid probeert te leggen voor hun levenslange invaliditeit. Tot hier wentelde men alle verantwoordelijkheid af, vermits het niet bewezen kon worden.

Uiteindelijk ontdekte een Japanse wetenschapper iets heel bijzonders bij onderzoek van het allerkleinste element dat crusiaal is voor ons fysiek lichaam, de genen. Hij ontdekte dat bij de personen met die ziekte, gebroken chromosomen voorkwamen die invalide gerepareerd zijn.
Hoe raakt DNA beschadigt? Door straling die er moleculen vantussen schiet natuurlijk. Er is geen andere oorzaak die dit zo subtiel kan veroorzaken. Straling is bekend om DNA te beschadigen, vandaar al die mutaties die na Chernobyl en nu ook Fukushima voorkomen.

Men maakt zich vaak sterk door straling te vergelijken met de NATUURLIJKE ACHTERGRONDSTRALING. Dit woordje NATUURLIJK staat hier echter teveel bij. Er komt wel straling uit de ruimte maar die wordt afgeschermd door onze aardse magnetische stralenmantel.
Vanwaar komt die dan?

Natuurlijke achtergrondstraling is verzwegen stralingsvervuiling die is achtergebleven van de vele atoomproeven. En daar is uiteraard "radioactivity is in the air for you and me" (muziek Kraftwork) in letterlijke vorm. Maar ook is veel stof in de atmosfeer en milieu in omloop.

Kanker is ook een ziekte die ontstaat door beschadiging van DNA. De meeste hartziekten worden veroorzaakt door oxidanten die zich heel gemakkelijk met vetstoffen kunnen binden in de aders en zich zo vastzetten. Uranium en plutonium zijn extreme oxidanten zodat men bij de productie van plutonium zelfs iets anders moest uitvinden om buizen mee te maken. De plutonium zette zich onmiddellijk vast in de buizen. (teflon werd zo uitgevonden) Bepaalde radioactieve stoffen (bijv. cesium) veroorzaakt ziektes in de spieren. Niet zelden de hartspier die dit het meest opneemt.

Vroeger kwamen hartinfarcten nauwelijks voor. Er bestond wel een verzwakt hart (hartfalen).
Ook kanker is vooral een nieuwe tijdsziekte.
Nemen we daar mogelijk ook alle nieuwe spierziektes bij
en vooral het nu intussen bijna aangetoond bewijs van het Balkansyndroom wat gelijkaardig is met CVS/Fibromyalgie.

Begin je te snappen waarom er geen pilletjes tegen bestaan en waarom de oorzaak onbekend blijft? 

Reacties graag via Forum

donderdag 9 augustus 2012

Mentale beïnvloeding.

Beïnvloeden van het gedrag van anderen

Door de eeuwen heen is de mens geneigd anderen te willen beïnvloeden. Kan dit echter ook op een stiekeme mentale manier en in hoeverre is dit verantwoord?

Er is onderzoek gedaan met goed bestudeerbare maar lichte beïnvloedingen. Dit is dus mogelijk bevonden in vrij wetenschappelijke testen.
Uitgebreidere testen zijn gedaan door het project DMILS (Direct mental influence on living systems)

Er zijn ook onderzoekingen gedaan door Cleve Backster door een leugendetector op planten aan te sluiten. Ook deze testen waren positief en wezen ook op een soort bewustzijn (of leven) bij planten.

Dat er met de geest ook invloed kan uitgeoefend worden op materiële objecten is zelfs nog het gemakkelijkst bestudeerbaar door psychokinetische mensen. Ze zijn helaas zeldzaam maar het feit dat ze scherp onderzocht zijn geldt als maatstaf. Als enkelen dat kunnen is het gewoon mogelijk.

Ook komt het spontaan voor bij sommige mensen die bijv. geen uurwerk kunnen dragen. Dit gaat na korte tijd defect. Dit komt bijvoorbeeld meer voor na een bijna doodervaring als na-effect ervan.

De vraag omtrent dit topic is dus niet of iemand je kan aanvoelen, maar of je ook iemand of iets bewust kan beïnvloeden. Natuurlijk kan niet iedereen dit die dit zou willen, maar zullen er ook begaafden zijn die daar beter in slagen.
In hoeverre deze beïnvloeding boven iemands vrije wil uitsteekt en hoe krachtig men iemand kan beïnvloeden en in welke toestanden dat best lukt, is een ethisch vraagstuk dat gemakkelijk te veroordelen is. Nochtans worden we hele dagen beïnvloed door getrainde verkopers, reclame die daarvoor speciaal ontworpen is, fotografische technieken en andere meer subliminale technieken die rechtstreeks op het onderbewustzijn werken (bijv. gelukkige en lachende mensen op een reclamefoto voor poetstaken of karweien die we anders niet graag doen). Deze hebben alle de bedoeling iemand te beïnvloeden. Dit is bijna uitsluitend gericht om meer winst te maken door het koopgedrag te beïnvloeden.

Men kan dus gewoon ook de vraag stellen in hoeverre dit allemaal nog wel verantwoord is. We staan er niet bij stil omdat we met reclame zijn opgegroeid die doelbewust ontworpen is om te verkopen.Soms kopen we dingen die we niet nodig hebben maar die we toch willen hebben. 

Je kan dan ook de vraag stellen in hoeverre we dingen beïnvloeden die we niet willen door negatieve gedachten.

Opmerking: "probeer niet de loterij of lotto te winnen want die is ontworpen om de kans veel kleiner te maken dan het lijkt". Zo kunnen organisatoren van dergelijke systemen op hun twee oren slapen, ze maken alleszins winst. Hun voordeel is dat erg weinig mensen iets van kansberekeningen kennen. Voor Lotto is de kans ongelooflijk klein. Dat ze deze er moesten bij vermelden zouden ze geen enkel formulier verkopen.Toch zie je op iedere reclame ervoor dolgelukkige mensen.


dinsdag 31 juli 2012

Kennis over het hiernamaals
 De sferen – de bron van de kennis

Als ik over de sferen na de dood ga schrijven vraag je je natuurlijk af van waar ik deze kennis zou halen. Vooreerst moet ik zeggen dat veel bekend is uit de tijd dat het spiritisme bekend en succesvol was. De man die de SPR stichtte, Frederik Myers, probeerde daarmee zijn hele leven lang een bewijs voor leven na de dood te vinden waarvoor geen helderziende, telepathische of andere verklaring mogelijk was. 

Vaak was doorgegeven informatie over overleden verwanten juist, maar kon men immers zijn toevlucht ook nemen naar animistische verklaringen. Na zijn dood, kwamen aan 6 mediums verspreidt over de wereld vreemde boodschappen door via automatisch schrift. Het waren paragrafen zonder afzonderlijke betekenis en die raadselachtig voorkwamen. Deze teksten werden telkens ondertekend door Myers en hij vroeg erbij deze automatische geschriften door te sturen naar de SPR. 

Als men deze automatisch geschreven boodschappen bij elkaar legde vormden ze een ongelooflijk krachtig staaltje spiritisme. De boodschappen pasten immers als een puzzelstuk ineen en vormden een essay over het leven na de dood via filosofische werken die alleen Myers had bestudeerd. Dat was bovendien ontvangen door 6 verschillende mediums die van elkaar niet op de hoogte waren. De boodschappen samen vormden een enorme tekst en een enorm groot werk. Dit spiritistisch krachtige fenomeen dat wel zeer sterk niet anders dan spiritistisch te verklaren was, vormde de zogenaamde “kruiscorrespondenties”. 

Nog vele jaren laten na zijn dood, liet Myers opnieuw van zich horen. Ditmaal kwam hij met gegevens over de bestaanssferen na de dood. De evolutie waarin wij allen worden meegesleurd vanuit zijn primitieve vorm van pril bewustzijn, tot holistische kennis en eenheid in één AL. Uit deze communicaties en spiritistische werken van andere grote onderzoekers van hoog niveau voor die tijd, werd deze kennis vergaard en blijkt ze te kloppen. 

Ook valt hiermee een puzzel ineen. Alles is ermee te verklaren. Helderziendheid, éénheid, leven na de dood, reïncarnatie, het lot, het karma, de evolutie van de mens via de kundalini, geesten, kortom verschillende gekende theorieën vielen samen in elkaar en waren nergens in strijd. Dit kan men niet zeggen van veel hedendaagse manieren van het verzamelen van spirituele kennis. Bovendien had spiritisme een bijzonder grote bewijskracht dat het om iets ging dat werkte, of dat nu via helderziendheid of via leven na de dood verklaard werd. Dus tot hiertoe mijn inleiding over hoe we tot kennis van leven na de dood komen.

Contact

vrijdag 20 juli 2012

Gehost door entiteiten

Gehost of bezeten?
Ik heb tamelijk wat mensen gekend die op een paranormale manier stemmen horen waarvan ze vaak denken dat één van hun gids bij is, of één een goede entiteit is die hen wil helpen. Grotendeels worden ze echter geplaagd door de slechte entiteiten die het hen lastig maken door commentaren die ze van de andere stemmen krijgen. Als men niet doet wat deze willen, pesten ze het slachtoffer of maken hen constant verwijten. 

Ook heb ik mensen gekend die overgenomen werden op bepaalde tijdstippen en dan een andere persoonlijkheid kregen. Ze waren dan totaal iemand anders, met andere hobby's, stem, interesses. 

Zeldzamer zijn de personen die hysterische aanvallen krijgen waarbij ze van heel normaal switchen naar een erg agressieve figuur die het lichaam onder controle probeert te krijgen. Men ligt vaak op de grond te spartelen tijdens die innames. Ook zo heb ik er meegemaakt. 

Nog zeldzamer zijn de personen die van dag op dag ineens een andere persoonlijkheid hebben gekregen en die behouden. Er is niets meer terug te vinden van de originele persoonlijkheid en vaak haat de nieuwe persoonlijkheid het als je je met het lot van de oude bemoeit. Laatste komen vooral voor na een hersendood zoals fatale beroertes of herseninfarcten. Gezien het lichaam nog in goede staat is, wordt het dan ingenomen door een entiteit die belichaamd wordt. De originele is dood. Zo plaatste ik een filmpje op youtube. De vrouw had een andere stem en liet opnames horen van de vroegere persoonlijkheid. Ook had ze andere gewoontes en interesses.

Eigenlijk is het allemaal een vorm van gehost worden door een entiteit. Vaak gaat het gepaard met vermoeidheid en soms met psychokinetische fenomenen. Het ergste geval dat ik kende, zag de entiteit op haar afkomen in de spiegel. Ze vond daarna ook haar kleding overal uit de kassen gegooid en andere dergelijke daden. Telkens viel ze eerst flauw voor ze werd overgenomen en ik werd bedreigd als ik me er mee moeide. Ze had wel zelf mijn hulp ingeroepen maar haar andere persoonlijkheid liet duidelijk verstaan dat ik me niet met X (de originele persoonlijkheid) moest bemoeien. Ik heb dit zelfs als EVP opgenomen. 

Bij al deze gevallen was meer aan de hand dan een geestesstoornis omdat ze gepaard gingen met paranormale tekens. Zo hielden we ooit met meerdere personen een seance om in contact te komen met de entiteit die bij iemand verantwoordelijk was voor de stemmen. Terwijl het slachtoffer ZELF NIET MEEDEED, kregen we toch terzelfdertijd dezelfde opmerkingen door. Dit was niet nadat iemand het resultaat van de spiritistische communicatie gezegd had, of nadat het slachtoffer had gezegd wat de stem zegde dat iets gelijkend door kwam. Het kwam tegelijkertijd door en werd pas nadien vergeleken. 

Veel is te leren van entiteiten uit het boek "Het E-syndroom" van Roger Vanderdonck.

Bij de mensen die slachtoffer waren van wisselende persoonlijkheden die hen volledig op bepaalde tijden overnamen, sprak ik duidelijk met totaal iemand anders. Ook daar stuitte ik eens op iets onverklaarbaars toen een andere persoonlijkheid de originele persoon vergeleek met een Grieks-mythologische figuur en de naam en de eigenschappen ervan opnoemde. Kennis daarvan was helemaal niets voor het slachtoffer want we moesten het opzoeken. Geen van ons twee kenden deze immers. Inderdaad klopten de karaktereigenschappen die heel speciaal waren. Het betekende niet dat het slachtoffer de mythologische figuur was, maar er toch ongelooflijk sterk op geleek. Er waren zaken zo typisch voor haar persoonlijke eigenaardigheden, dat dit onmogelijk toeval kon zijn. Het was zo goed als uitgeloten dat het slachtoffer zoveel kennis had betreft de mythologische figuur waarover ik vragen stelde waarvan de antwoorden na opzoeking bleken te kloppen. En wie kent nu zoveel van Griekse mythologie?

Een andere, die hysterische aanvallen kreeg en daarbij kronkelend agressief op de grond kronkelde beweerde dat deze getroffen werd door een kogel bij het hart. De andere persoonlijkheid sprak over de eerste wereldoorlog waarbij zijn team uit de loopgraven moest. Fysiek waren er bij de persoon, direct na het voelen van de inslag van de kogel fysieke sporen te zien op het lichaam (rode plek). Hij beweerde dat hij een geest was die langs het slachtoffer kon doorkomen.

Deze gevallen toonden alle aan dat er paranormale aspecten waren van de geestelijke hosting. Ook is er vaak extreme vermoeidheid en uitputting. 
Naast de hier reeds omschreven diversiteiten van het voorkomen van geesten is hosting er ook een vorm van. Vaak wordt echter de psychiatrische diagnose psychose, schizofrenie of DIS gesteld (=MPS). Dat er paranormale omstandigheden zijn die ze bijna alle veronderstellen wordt hen dan uit het hoofd gepraat en men wordt door zware medicatie bedwelmd welke ze vaak slecht doet voelen.

donderdag 5 juli 2012

Poltergeist

Pestende entiteiten of RSPK?
Naast de vaak relatief rustiger geesten die nog in een woning huizen en naast de entiteiten die rond een persoon hangen, hebben we ook nog poltergeistfenomenen. Dit is ook bekend als "Klopgeest"

Velen hebben de neiging deze poltergeist als "demon" te bestempelen, maar een monsterlijk wezen dat uit de hel komt, zijn ze echt niet, ook al laten ze in enkele ernstige gevallen dierlijk ogende krassen na op de huid na een branderig gevoel.

In tegenstelling tot geesten die zich stil houden, maken klopgeesten net veel lawaai. Ze laten hun aanwezigheid uitdrukkelijk voelen. Vaak is dat ook bedoeld om erop te wijzen dat zij wel degelijk geesten zijn. Vaak zijn ze wanhopig en hopen zo aandacht en hulp te kunnen krijgen. Een andere reden kan ook zijn dat ze de bewoners echt letterlijk het huis willen uitjagen door hen zo veel mogelijk schrik aan te jagen. 

Er zijn enkele merkwaardige kenmerken die jij bij poltergeisten kan zien. Soms slagen ze erin om op enkele minuten, voorwerpen, heel anders te schikken, op een zeer ordelijke manier. Zo zag ik persoonlijk ooit eens een 10 tal fotokadertjes die alle parallel schuin uitgelijnd stonden op een rij. Dit was met merkwaardige precisie gedaan. Je kon het uitmeten, dit was perfect geometrisch opgesteld en uitgelijnd.
Ook kunnen voorwerpen merkwaardig op gestapeld zijn op een manier dat we het zelf onmogelijk voor elkaar zouden krijgen, zeker op zo'n korte tijd. Zo kan een ongelooflijke evenwichtssituatie gebouwd zijn, zoals een hele gestapelde toren voorwerpen bovenop een flessenhals. 

Bij poltergeisten is het vaak merkwaardig tot wat ze in staat zijn. Ze willen zich echter soms zo duidelijk vertonen dat ze letterlijk agressief kunnen worden. Dit is vooral het geval als de nieuwe bewoners het huis terug moeten verlaten, zodat ze het huis terug alleen hebben. 

Vaak zijn het niet de eerste bewoners die buitengejaagd zijn. Ze kunnen je treffen op ongenadige wijze. Ze kunnen huisdieren ziek maken (vaak stress), ze kunnen voorwerpen in de ruimte laten rondvliegen, met deuren slaan, je bekogelen, je opsluiten in kamers en meer. Het bekogelen is in de praktijk meestal met steentjes, knikkers en dergelijke. Zelden levert dit kwetsuren op en vaak is het alsof ze je letterlijk niet willen treffen, maar passeren ze met een rakelingse precisie. 
Wel kunnen ze soms ook "aanvallen" waarbij iemand aangeraakt wordt, waarbij hij/zij meestal een brandend gevoel voelt. Als men dan kijkt ziet men rode plekken tot bloederige krassen. Meestal 3 naast elkaar maar dat heeft echter niets te maken met klauwen en demonen. Laatste zijn puur een religieuze mythe.Wel is en blijft het duidelijk een agressieve kras.

Gevaarlijkst is het als ze ook brandjes kunnen stichten. Ze doen dat vaak op meerdere plaatsen tegelijk.

Poltergeisten kunnen erg luidruchtig zijn. Als ze klopgeluiden produceren kunnen dat zware krachtige slagen zijn, waarbij zelfs een muur of deur kan daveren.

Er is geen verschil vast te stellen tussen het gedrag van poltergeisten en RSPK (recurrent spontanous psycho kinesis). De mogelijkheden zijn dezelfde en wie onbewust psychokinetisch is bij spanning kan gelijkaardige fenomenen veroorzaken. Het verschil is wel aan te tonen op andere manieren doordat de fenomenen andere eigenschappen hebben. En bekende psychokinetische figuur rond wie dingen stuk gaan is Debbie Wolf.

Reacties graag via Forum

zondag 1 juli 2012

Aanraking over de doodLeven na de dood
Ingezonden door Marian 28 december 2001
Vorig jaar in de nacht van 5 op 6 april is mijn vader overleden aan een longembolie. Wij hebben geen afscheid van hem hebben kunnen nemen. Mijn vader was 73 jaar toen hij stierf. Hij was ons erg dierbaar. Het was een ontzettend lieve man. En ik heb nog steeds heel veel verdriet, en mis hem elke dag.

Op een nacht, ik dacht dat ik misschien droomde. Ik voelde als of er iemand over mijn neus streek, en toen ik wakker werd, was er niemand in de kamer. Ik heb wel meer ervaringen gehad, dat ik mensen had in mijn slaapkamer. Dan werd ik wakker met hartkloppingen en was erg van streek. Omdat ik dit niet kan verklaren stel ik u deze vraag, wat dit allemaal te betekenen heeft. Zijn dit maar dromen?

Soms denk ik dat ik op dat moment gek word, en durf dit aan niemand te vertellen, omdat ze mij dan niet serieus nemen.
Verder ben ik altijd vrij nuchter van aard, maar sinds mijn vader overleden is ga ik steeds meer op zoek naar de paranormale wereld, net of ik iets wil weten ook als er zoiets bestaat, van een leven na de dood, zou ik heel graag willen weten hoe het met mijn vader nu gaat of klinkt dit stom?


aura-oasis
Contact
Reacties graag via Forum

dinsdag 19 juni 2012

Persoonlijke geesten


Entiteiten
Onder kenmerken van "Tekenen van een geest in huis" hebben we het vooral over de verschijnselen, veroorzaakt door overledenen die nog ergens aan een bepaalde plaats of woning zijn blijven vastkleven.
Er zijn echter minstens evenveel entiteiten die zich rond een persoon scharen. Zuiveren van de woning heeft dus zeker geen enkele zin. Wel kan het zijn dat een entiteit die oorspronkelijk aan een woning gebonden is, zich gaat hechten aan een bepaald persoon en als die later verhuist om van de nare verschijnselen vanaf te zijn, blijkt deze mee te gaan. Zo ken ik iemand die 27 keer verhuisd is. Telkens gaan dingen stuk, lichten aan, veranderen voorwerpen van plaats en meer. 
Het doorzoeken van de geschiedenis leert ons dat de fenomenen begonnen zijn toen een  geliefde is vermoord door haar ex. Alhoewel deze overleden is, slaagde deze erin om zijn kleding uitgestrekt op de trap te spreiden terwijl die kleding niet eens bij haar in huis was en haar ex nog in de gevangenis zat. 
Dit is een gemakkelijk te begrijpen voorbeeld omtrent waarom iemand aan iemand die leeft kan blijven vastkleven. Ook de wraakgevoelens zullen hier nog meespelen. Maar niet altijd is het zo duidelijk en zo vergelijkbaar de tekens van andere geestfenomenen.

Vaak zijn er veel andere redenen om zich aan iemand te hechten. Ook zijn de tekens niet altijd zoals die van de geestfenomenen die ik in vorige artikels beschreef. Toch is dit een zeer belangrijke kwestie omdat er waarschijnlijk meer persoonsgebonden geesten zijn dan geesten die aan een woning gebonden zijn.

Een gemakkelijk voorbeeld van een meer bekend fenomeen dat als fantasie wordt bekeken maar het vaak niet is, zijn "ingebeelde vriendjes". Die kunnen uiteraard van de woning zijn maar kunnen ook vrije entiteiten zijn die vroeg zijn overleden. Het kunnen ook volwassen geesten zijn al komt dat gelukkig minder voor. 
Meestal gaan deze vriendjes ook weg naarmate het kind ouder wordt en het dus voor het niet-verouderend kameraadje minder interessant wordt. Vaak is dit niet schadelijk tenzij het kind er zich bang in maakt, er niet kan van slapen, vreemd gedrag gaat vertonen of lastig gevallen wordt.

De meeste personen die slachtoffer zijn van duidelijke negatieve entiteiten zijn echter volwassenen. Een van de mogelijke redenen is soms dat de persoon astraal zicht heeft en dus tekens vertoont dat deze zich niet alleen voelt. De geest probeert bij deze persoon, die blijkbaar gevoelig is, voeten aan de grond te krijgen om te kunnen deelnemen aan het leven. Vaak kan de entiteit zijn toegelaten omdat deze beweert "gids" te zijn of "engel". Men kan ook een entiteit oprapen op bepaalde locaties of door bepaalde handelingen die op een onverantwoorde manier met het occulte omgaan. 

Tekens van persoonlijke entiteiten kunnen zijn:
 • men voelt zich niet alleen en bekeken
 • men merkt schaduwen op 
 • men hoort stemmen of geluiden (vaak commanderend en anders verwijtend indien niet opgevolgd)
 • men krijgt veel duidelijke aanrakingen (let op, deze zijn echt duidelijk, alleen staat er niemand)
 • vaak leidt men aan vermoeidheid die heel hevig kan zijn
 • vaak migraine-achtige hoofdpijn
 • men kan stemmingswisselingen hebben doordat eigen geest nooit "privacy" krijgt
 • regelmatige "old hag fenomenen" (gebruik het zoekvak voor meer uitleg)
 • in ernstige gevallen kunnen dissociatieve verschijnselen plaatsvinden waarbij meerdere persoonlijkheden in het slachtoffer huizen. De persoon herinnert zich van deze perioden niets. 
 • in nog ernstigere gevallen kan de persoon permanent volledig veranderen van persoonlijkheid of bezeten geraken. Dit heeft echter niets met de duivel of demonen te maken.
Men hoeft niet alle tekens te hebben, noch hoeven deze exact te zijn. 
Nu ware het gemakkelijk dit allemaal als psychologisch te beschouwen ware het niet dat sommige proeven wel degelijk fysieke verschijnselen vertonen. Dit kunnen foto's, geluidsopnamen, video's met ectoplasma of schaduwfiguren, afdrukken die in bed verschijnen en meer zijn. Vastleggen van deze fenomenen is echter vaak een moeilijke kwestie omdat de entiteit niet bepaalt poseert voor de camera maar zich eerder verbergt.

Voor men kan helpen dient men uiteraard duidelijke tekens van onderzoek te hebben dat het wel degelijk om een entiteit gaat. Anders lijkt het me gokken en getheoretiseer.

Er zijn ook bepaalde proefjes die men bij iemand kan doen, zoals beschreven door psycholoog Roger Vanderdonck in Het E-syndroom.

Persoonlijk veroordeel ik alle vormen van exorcisme. Dit is niet de juiste manier.

Reacties op het artikel graag via Forum