Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

donderdag 28 juli 2011

Donkere schim aan bed?


Schaduwgeest
Een vrouw meldde me donkere schimmen te zien bij haar bed. Ook overdag werden ze gezien. Omdat we nooit zeker zijn over mogelijke voorgestelde gedachtebeelden besloot ik dit ernstig te nemen. Mijn ervaring leert me immers uit vorige gevallen dat er vaak wel iets is, ook al wordt er een psychiatrische diagnose uitgesproken.
Maar dit was hier nog niet het geval. Mocht het slachtoffer psychologische hulp gezocht hebben voor de nachtmerries en schimmen dan zou dat ongetwijfeld anders zijn. Zoals je wellicht wel zal weten bestaan geen geesten in de psychiatrie.

Nadat de vrouw een experiment uitvoerde met EVP opnames waar ze stemmen meende te onderscheiden, was er zeker één opmerkelijk krachtige EVP bij van een mannenstem. Net alsof er iemand dichtbij de micro iets zei. Nadat ze in het stemmenexperiment zichzelf voorstelde, antwoordde er een stem met een naam uit drie woorden. Althans ik denk dat het een naam is. Ik zou niet weten wat die anders zegt al is het heel duidelijk.
Er waren ook nog wel andere EVP's. 

Alhoewel ze schaduwen meldde slaagde ze er niet in een duidelijk fotografisch bewijs te leveren. Ik stelde voor dat ze een camera zou laten opnemen. Het eerste succes kwam van een video-opname bij slecht licht met een verborgen fototoestel. Daar zie je heel snel een schaduw passeren.

Aangezien dit een kleine en zeer snelle figuur was, was de bevinding snel gemaakt. Dit was een van de door mij reeds vaker beschreven schaduwgeesten. Je ziet enkel een omtrek van een donkere menselijke omtrek, ze zijn snel en ze zijn klein. In vorige observaties leerde ik al dat ze je energie komen stelen en heel vaak voorkomen terwijl ze hoofdpijn opwekken. Bij de slachtoffers worden vaak ernstige vermoeidheid en hoofdpijn gemeld. Ik vroeg dit na en dit was daar ook het geval.

Ik stelde voor om een webcam te laten opnemen. Dit leverde unieke beelden op. Dit van een potzwarte vlek die plots voor de camera verschijnt, tot een elektrisch blauw lichtverschijnsel dat zich snel eens voor de lens laat zien. Schaduwfiguur, schaduwvlek, lichtverschijnsel, het gaat wel om hetzelfde verschijnsel aangezien ze samen voorkomen.

Ook laat zich op een andere video-opname de vorming van een witte mist zien. Een ectoplasma dat evenwel snel ook weer verdwijnt. Dit gaf me zekerheid dat het hier wel degelijk om een geest ging.

De vrouw had ook last van "the old hag syndroom" of zoals wetenschappers het noemen "slaapverlamming", want geesten bestaan natuurlijk niet in hun jargon. Het gaat om een beleving van een schaduwfiguur die in je kamer bij je komt terwijl je zelf angstig verlamd ligt (niet altijd). Vaak gaat de schaduw dan levensecht op je borst zitten en wordt een gewicht gevoeld. De beleving is zeer realistisch.
De verklaring van slaapverlamming volstaat niet volgens mij maar wie ben ik...

Ik heb wel al opnames gezien tijdens slaapverlamming waar een voorwerp dat totaal buiten bereik van de slaper stond, verschoof en op de grond tuimelde. Dit is geen slaapfenomeen meer maar iets paranormaals.

Op een morgen had ze weer een aanval en het was heel goed dat ze gehoor gegeven had betreft het voorstel van mij, om ook nachtopnames te maken met de webcam. Daarbij ontstond een opname waarbij je onmiskenbaar een donkere schaduw van het bed ziet opstaan en ziet weggaan.
In totaal werd er een indrukwekkende hoeveelheid videomateriaal verzameld zonder dure apparatuur. De verwachting dat er wellicht niets te zien zou zijn, is hier verbluffend overtroffen.

Ook werd er een filmpje gemaakt van haar hond die normaliter op het bed slaapt en begon te grommen en te blaffen. Je kan zien hoe hij van het bed gedreven wordt.
Een opname van enkele uren nadien toont zijn pogingen weer zijn slaapplek in te nemen maar het is duidelijk dat hij niet durft. Hij bekijkt het eens van alle hoeken rond het bed.

Wat er echter exact aan de hand is weten we nog niet onfeilbaar zeker. We kunnen veronderstellingen en filosofieën maken maar dan zijn we misschien totaal mis. Zo zou je kunnen denken dat er iets in de woning aanwezig is, maar dit klopt logisch gezien niet omdat ze het al had op vorige woonplaatsen ook. Het lijkt dus iets rond haar wat het heel moeilijk maakt om daar vanaf te geraken.

Dan moet je nog rekening houden met andere verklaringen zoals RSPK (door stress geïnduceerde poltergeistachtige verschijnselen) en eigen onbewuste uittredingen. Geen van beide lijkt me omwille van de eigenschappen het geval te zijn.

Voor ik afsluit wil ik er nog de aandacht op vestigen dat "the old hag syndroom" niet het hoofdverschijnsel is, maar een die er bijgekomen is. 

Zo... wie of wat is het en hoe geraak je er vanaf? Daar buigen we ons momenteel over maar eigenlijk zou dit best kunnen gebeuren terwijl die rond haar is. Waar niets is kan je niets doen. Ik bedoel, ik denk dat het niets met de woning te maken heeft maar met haar.
Er wordt nog aan gewerkt.

Meer weten en meer filmpjes? geschiedenis en video's

vrijdag 22 juli 2011

Tijd


Bestaat tijd?
Tijd is een heel vreemd iets want het kan niet gemeten worden. Tijd ontstaat slechts door dingen die in beweging zijn. Planeten draaien rond de zon, ons uurwerk tikt de spanning uit de veer weg, gebruikmakend van de traagheid van een wiegend mechanisch onderdeel of een elektronisch uurwerk telt de pulsen van een elektrisch stabiele frequentie. Deze frequentie is gebaseerd op de doorlaatbaarheid van de atoomstructuur van een kwartskristal. De snelheid en de rangschikking van de rond de kern draaiende elektronen oefenen hier het regelend mechanisme uit op de frequentie.
Uurwerken of draaiende planeten meten geen tijd, ze geven slechts een alternatief voor het feit dat we tijd niet kunnen meten.

Mocht een atoom niet in beweging zijn in de tijd, dan zou het atoom gewoon niet bestaan. Er zou geen krachtveld zijn waardoor de elektron de schil van het atoom vormt. 
Er zouden geen constante snelheid en eigenschappen in het atoom zijn waarmee we tijd kunnen meten. 
Toch heeft ieder atoom zijn eigen trilling naargelang het aantal elektronen. 

Als we hier de uitleg over het relativiteitseffect en de kwantumtheorie overslaan en zomaar aannemen zonder die gedetailleerd door te nemen, kunnen we direct aannemen dat tijd en ruimte(afmetingen) één en hetzelfde ding zijn, ruimtetijd. Dit staat in direct verband met massa (materie) en energie. Dit is alle dus één ding maar vanuit zijn eigenschappen gezien die tegelijk gecreëerd worden. 
Hier ontwaren we deeltjes met massa uit energie. Al deze begrippen ontstaan tegelijk en zijn van elkaar afhankelijk. 

Het is een wonder dat we nog steeds niet begrijpen hoe dit principe zichzelf op deze manier creëert en in stand houdt, samen met de hele realiteit die we waarnemen waar tijd een essentiële rol speelt. Zonder tijd, geen ruimte, geen atomen, geen massa en omgekeerd. 

Dit zijn dus alle subjectieve begrippen van een verschijnsel dat eigenlijk al deze zaken tegelijk is maar welke we als afzonderlijke begrippen waarnemen. 
Dit is toch stof welk ons begrip te boven gaat omdat we maar kunnen begrijpen wat we ervaren of kunnen vergelijken met iets wat we kennen.
Als voorbeeld hoe moeilijk voorstelbaar dit is, moet je bedenken dat tijd niet vloeiend is, maar ook bestaat uit kleinste gedeeltes. Dit is een wetenschappelijke verklaring. 
Dat materie, energie, ruimtetijd  en aantrekkingskracht elkaar vormen is bijna onvoorstelbaar. Nochtans kunnen we het omgekeerde wel begrijpen. Een zwart gat in de ruimte slokt hele sterren op en zelfs tijd en ruimte. Daarbinnen neemt tijd en ruimte af en perst een hele melkweg zich ruimteloos samen.

Dit illustreert maar hoe vast we leven in een realiteit, die ons zo voorkomt dat we de vreemde eigenschappen van de elementen die deze werkelijk opbouwen, als te abstract beschouwen om zomaar aan te kunnen nemen in ons begrip. Maar eigenlijk is onze werkelijkheid een soort eindresultaat zoals het beeld op de tv het resultaat is van complexe elektronica. Het beeld bestaat niet als zodanig, we nemen het alleen zo waar. Stof om over na te denken.

donderdag 14 juli 2011

Ouija ideomotorisch of geest?

 Onbewuste spierbewegingen of geesten? 
Vooreerst wil ik waarschuwen voor onervaren gebruik van ouija. Daarvoor publiceerde ik uit eigen ervaring al artikels over ouija op internet, sedert internet in 1994 toegankelijk werd voor gewone burgers. Op www.aura-oasis.be onder artikels, vind je heel veel algemene weetjes en artikels over ouija. Voor meer inwijding in spiritisme gaf ik al een aantal keren cursussen die alleen in papieren vorm bestaat en die meer omvatten dan ouija alleen. Hiervan bestaat niets digitaal omdat mijn ik mijn teksten van ouija overal overgekopieerd vind. Dan zijn er nog veel met eigen toevoegingen verdraaid of in eigen woorden overgenomen.

Als een ouijakring start, is het een kwestie om zo snel mogelijk bruikbare resultaten te bekomen. De eerste keren is het vaak een puzzel van willekeurige antwoorden en onsamenhangende woorden. Deze zijn compleet waardeloos maar zijn vaak onvermijdelijk.
De resultaten worden pas interessant als ze controleerbare of interessante informatie oplevert die correct samenhangt. Maar eens dat bekomen is door een geestelijk contact te vinden en een medium te verkrijgen in de kring, is het de vraag door wat de beweging veroorzaakt. 

De sessies waar slechts stuntelig onsamenhangende resultaten verkregen worden, kunnen als afwezige sessies of mislukte sessies bezien worden. 

Wetenschappers weten aan alles een uitleg te geven wat ook maar enigszins kan gepast worden binnen hun wetenschappelijke bewoordingen.Het paranormale wordt gewoon als onbestaand beschouwd en zodanig bij voorbaat uitgesloten.
Zo hebben ze hun verklaringen voor bijna doodervaringen, uittredingen, hypnose, bezetenheid, ouija enz. Ik gebruik deze termen en niet hallucinaties, autoscopie, DIS, onderbewuste spierbewegingen  enz. 

Voor ouija verklaart men het door "ideomotorische spierbewegingen" die volgen op onderbewuste gedachten. Maar geen enkele wetenschapper heeft spiritisme uitgebreid bestudeerd en is niet bekend met andere resultaten dan dat een planchette wat letters aanduidt. 

Wie ouija heeft gedaan met vele verschillende personen, waaruit enkele ongelooflijke mediums zijn ontstaan met dewelke vliegensvlug superresultaten verkregen werden, of wie deze ouija gebruikt heeft in pogingen contact te maken met overleden verwanten van  mensen die iemand verloren hebben, of op bepaalde locaties waar een aanwezigheid hoogstwaarschijnlijk is, weet meer omtrent de eigenschappen en mogelijkheden dan een  wetenschapper die er een verklaring opplakt en er geen of nauwelijks ervaring mee heeft. Ook kan men deze experimenten niet zelf leiden daar men het niet kent.

Er zijn wel veel sessies waarbij minuscule spierbewegingen en wensverwachting naar bepaalde simpele woorden kunnen sturen, of waarbij alleen onsamenhangende letters worden aangeduid waaruit een woord probeert gevonden te worden. Zoals gezegd zijn die sessies waardeloos en moet gepoogd worden een echt contact te verkrijgen. Eens dat is gelukt zal dezelfde groep mogelijk meermaals dezelfde geleidegeest verkrijgen waarmee leerzame communicatie mogelijk is. Alleen om deze gaat het. 

Doorheen mijn eigen studie en ervaringen die jarenlang opgevolgd en genoteerd zijn, weet ik zeker dat er een aantal sessies zijn, die nog onmogelijk met enige andere verklaring kunnen uitgelegd worden dan spiritistisch. Omdat ikzelf ervaring heb met uitoefenen van psychometrie, acht ik het helderziend verkrijgen van juiste namen en onbekende feiten, bij de meeste gevallen onwaarschijnlijk omdat iedere helderziende een mix van onbewuste ingevingen, bewuste vraagstelling en intelligente duiding moet doen. Zomaar vanzelf zonder nadenken kunnen ingevingen niet onder woorden gebracht worden. Het zijn immers beelden, gevoelens en dergelijke. 
Dit is niet aan het werk bij spiritisme voor zover ik bij mezelf kon constateren en de andere deelnemers ken als niet helderziend. 

Als je er dan nog bijneemt dat er soms ook stemmen (EVP) worden opgenomen van spiritistische aard, met de herkenbare stem van de overledene dan is hier zeker veel meer aan de hand dan ideomotorische spierbewegingen. 

Bovendien heb ik daar uitzonderlijke, zo speciale ervaringen mee meegemaakt dat deze verklaring gewoon niet meer kan voldoen. Dit, mede door fenomenen die soms ontstaan die meegaan met de verkregen sessie.

Ik heb altijd hoge eisen gesteld eer ik iets als bewijs voor mezelf aanvaarde, maar eens dit enkele malen geleverd is, mag men dit niet proberen wegredeneren. Als het een goed bewijs is, mag dat niet kunnen. 

Als je echter meermaals het geluk had straffe en vlotte sessies mee te maken die onbekende informatie opleverden, die alleen aan de overledene bekend was en nadien kon worden nagetrokken, kan niemand je de opgedane ervaring ontnemen. Het gaat om resultaten zoals vreemd klinkende straatnamen in onbekende dorpjes, gsm of andere telefoonnummers, vreemde talen, vroegere levensgewoontes van een bepaalde handel of werkwijze en meer, kan ik niet anders zeggen dan dat spiritistisch contact in de letterlijke betekenis, mogelijk is. Daarbij zijn de veeleisende  bewijzen zodanig, dat hier geen "onbewuste vroeger opgevangen kennis" als verklaring kan aangevoerd worden.

Hetzelfde geldt voor sommige sessies van automatisch schrift en alle andere spiritistische communicatiemiddelen die deze voorwaarden overstijgen.

Ik moet hier toch nog vermelden dat je de nodige voorzorgen moet nemen en voldoende kennis moet bezitten om geen fouten te maken welke noodlottig kunnen zijn. Doe geen dingen die gevolgen kunnen hebben die je niet kan verhelpen.

vrijdag 8 juli 2011

Verslaving en BDE

Overleden maar verslaafd
Hoe de bijna doodervaring verloopt heb ik vroeger al voldoende omgeschreven na alles van de onderzoekers ingestudeerd te hebben. Ook werden mijzelf al veel persoonlijke  ervaringen gemeld.  Als je erom bekend bent om in het paranormale te geloven is men eerder geneigd zijn ervaring met je te delen. 

Ook heb ik er als voorzitter van aura oasis vzw, vaak voordrachten laten van geven door bekende gastsprekers , onder andere door dokters en ervaringsdeskundigen . Ik heb daar nog audiocassettes van want iedere voordracht nam ik op. Destijds hadden die voordrachten nog kwaliteit en ging het niet om hun boek, cursus of hun product te verkopen. 
Enkele bijzondere bijna doodervaringen zijn, dat je als blinde, in je levensfilm verklaard ziet waarom je blind was geboren, je op een oorlogslocatie neergeschoten werd en getuige was van de uittreding van je vriend ziet die ook neergeschoten werd in hetzelfde strijdtoneel. 

Ook bevroeg ik wereldwijd persoonlijke zelfmoord bijna doodervaringen om te weten wat er gebeurt bij zelfmoord en andere speciale situaties. Toen begonnen anderen ook in te zien dat er een verschil was in sommige eigenschappen en deed men apart onderzoek naar BDE van zelfmoord. 

Toch is er nog onontgonnen terrein voor vele andere speciale situaties. Zo las ik deze week in de krant hoe een ongehuwde moeder verongelukte terwijl haar kindje het gelukkig haalde. Ik vroeg me af of de moeder door deze omstandigheid wel naar het licht zou gegaan zijn en haar kind wilde loslaten, wat ik erg onwaarschijnlijk acht. 

Naast wat een schrijver zoals Jozef Rulof schreef over zijn geestelijke verkenningen met zijn gids, weten we echter heel weinig over aan drugs verslaafde personen. Als je dit onderwerp wil bestuderen mogen het al geen personen zijn die zelfmoord pleegden want dan speelt de zelfmoord al een grote rol om te weten of het klopt. 

Vaak wordt bij nog levende zwaar verslaafden, de druk enorm hoog om aan hun broodnodige drug te geraken. Hebben ze die niet, dan beleven zij immers zeer zware afkickverschijnselen die ze als onmenselijk ervaren. 
Vaak geraken er daardoor velen zo in de knoei dat ze noodgedwongen in de criminaliteit belanden, om hun drugs te kunnen betalen. In sommige gevallen zit er blijkbaar voor velen niet meer op dan zelfmoord te plegen als ze aan een uitzichtloos bestaan niet meer kunnen ontsnappen. 

De verleiding om in die omstandigheden bij de BDE naar het licht te gaan is niet zo groot meer. Daarom is de bovenstaande afbeelding geen licht maar een zon boven een vulkaan. Men moet dingen loslaten waarvan men zo extreem afhankelijk was.

Jozef Rulof spreekt ook over overleden alcoholverslaafden die in een café proberen van een andere zijn drank te drinken. 

Nu kan je zeggen dat deze stoffen toch enkel de fysieke hersenen beïnvloeden tijdens het leven. Dit klopt voor de lichamelijke afhankelijkheden maar niet voor de geestelijke. 

Via spiritisme heb ik al meer dan eens verslaafden ontvangen die evenwel ook zelfmoord hadden gepleegd. 
Spiritistisch kwam ooit onverwachts iemand door, die zelfmoord had gepleegd. Hij beweerde een collega te zijn en ik kon echt niet denken wie dat zou geweest zijn. Pas na de sessie begreep ik dat ik die enkel kende zoals iedereen deze noemde, bij zijn bijnaam.  Toen zijn voornaam doorkwam kon ik niet denken wie het was. Er bleek idd een alcoholverslaafde collega zelfmoord gepleegd te hebben met de correcte naam die mij onbekend was.
Ook heb ik voor anderen nog sessies georganiseerd die familie in contact bracht met hun familielid die zelfmoord had gepleegd. Ook daar bleek 2 keer een drugsverslaving achter te zitten. Dit gaf ten minste één op als onthulling voor de reden van zijn zelfmoord. Bij de andere was het geweten. Beiden waren ook aardgebonden gebleven. 

Net zoals de verongelukte moeder van het kindje voor een moeilijke beslissing komt te staan bij haar BDE zal dit bij een drugsverslaafde ook zo zijn. Het Licht van de Bijna Doodervaring verplicht je niet om over te steken en sommigen voelen zich weerhouden. Dus al deze afhankelijkheden kunnen redenen voor aardgebondenheid zijn. 
Als entiteiten zullen ze waarschijnlijk door hun geestelijke nood nog steeds drugs willen zoeken. Eens ze begrijpen dat dit niet meer kan, zullen ze waarschijnlijk proberen bij een trippende druggebruiker binnen te komen. Dit is misschien de verklaring waarom er zoveel psychosen zijn na zwaar druggebruik. 

Heel spijtig dat ik nooit in detail heb gevraagd hoe ze zich in hun aardgebonden toestand voelden maar het lijkt me logisch dat dit niet comfortabel is en eens ze weg zijn van de tunnel, ze niet vanzelfsprekend nog de overstap kunnen maken zonder dat ze geholpen worden.  

vrijdag 1 juli 2011

Onzichtbare bewoner


Aanwezigheid in huis of storingen?
Dit is een gebeurtenis van een hele tijd geleden, maar toch was ze erg bewijskrachtig. Ik werd telefonisch gecontacteerd door een vrouw die beweerde zaken te ervaren zoals de tv die vanzelf aanging en zo. 
Aan elektrische toestellen kan natuurlijk vanalles haperen zodat het onredelijk is om daarbij direct aan een entiteit te denken. Er kunnen logische verklaringen voor zijn. Was de afstandsbediening die mogelijk storing gaf naar tv gericht of kon de IR-straal ergens op weerkaatst worden? Het lijkt me logisch om uit te zoeken of het daaraan ligt. Bijv. door te zien of het nog voorkomt zonder batterijen erin.

Ook zouden er soms voor haar ogen "flossen" van de kast vliegen. Ik wist niet wat ze daarmee bedoelde maar het bleken de de stoffen trossen die aan de sleutels hingen van de kastdeuren. Iedereen weet dat als een sleutel recht voor het slot zit, die mogelijk uit het slot kan vallen. Maar ze beweerde dat die dan  2 meter ver lagen en de sloten waren maar zo'n 60 cm hoog.

Ook zou haar telefoon en antwoordapparaat een eigen leven leiden. Dit was al 3 keer vernieuwd. Sommige boodschappen van het antwoordapparaat werden gewoon nooit geregistreerd.

Uit gestelde vragen bleken nog deze zaken:

  • Soms voelt ze een koele bries of een zeer duidelijke aanwezigheid.
  • Er gebeuren apporten, verdwijningen, sommige dingen verschijnen later op andere plaatsen.
  • Ze voelt soms aanrakingen, waarvan eenmaal iemand bij haar in bed kroop en boven op haar ging liggen. Het angstzweet brak haar daarbij uit en ze voelde een duidelijk gewicht dat haar ademhaling bemoeilijkte. (Old hag ervaring)
  • Ze hoort soms kloppen alsof iemand iets aan de muur spijkert, bijvoorbeeld een kader ophangen. Deze waarneming kan geen hout zijn en werd ook door haar ouders opgemerkt.
  • Enkele malen zag ze lichtflitsen die leken op bliksemschichten.
  • Het verschijnsel lijkt haar te begeleiden. Het is dus niet beperkt tot de woning. Toch doen de meeste zich voor in de woning en soms wordt ze zelfs drukkend overweldigd door een gevoel voor iemand te staan als ze haar deur opent.
  • Een loodzware bloempot werd ong. ½ meter verplaatst.
  • In een geval voelde ze ook seksuele intimiteiten zoals al eerder bij vele andere getuigenissen werd opgemerkt.
Ik weet dat er mensen met rijke fantasie bestaan en ook dat er mensen zijn die dingen waarnemen die er niet zouden zijn, zoals iemand die met psychose stemmen hoort. Maar terwijl we langs de telefoon de dingen overliepen die er plaatsvonden en waar het zou kunnen aan liggen, hoorde ik een soort opgewonden gehijg aan de telefoon. Erg luid.
Ik dacht dat zij het was, maar het viel me wel op dat dit ook te horen was terwijl ze praatte. Dat leek moeilijk, maar het was nu eenmaal zo. En zo praatten we nog een tijdje door tot ze opeens vroeg "ben jij dat die zo staat te hijgen?". Toen schrok ik en zei ik dat ik niets had willen zeggen maar ik dacht dat zij het was. Dat bleek dus van niet. Het gehijg stopte ook meteen. Het leek me dus het meest logisch dat iemand kon meeluisteren.  Misschien was de telefoonleiding ergens stiekem gedeeld door een pervert.

Gezien het eens dicht bij de deur was, besloot ik eens langs te gaan met het idee in mijn hoofd om naar die telefoonleiding en de mogelijkheid van een derde die kon meeluisteren eens na te kijken.
Die tijd bestonden er nog geen draadloze telefoons en alles moest op de leiding zijn aangesloten. Ik wist wel dat je een extra hoorn kon aansluiten op een verbinding en vermoedde dan ook een soort connectie, mogelijk met andere bewoners van hetzelfde woonblok.
Het bleek een appartementswoning te zijn die gewoon naast een andere stond. Zij woonde beneden. Toch besloot ik toch maar de telefoonleiding te volgen om te zien of er mogelijke aftakkingen waren en mogelijk een tweede telefoon bestond. Ik keek het echt wel goed na tot in de contactdozen. De conclusie was snel gemaakt. De leiding lag bovenop de muur en ging recht door de muur naar de straat. Alhoewel ik wantrouwig bleef, bleek dit onverklaard. Ik heb altijd een zekere houding gehad tegenover zo'n fenomenen omdat het wel altijd vrij zeker moest zijn dat het niet anders was, eer ik er uiteindelijk een paranormale verklaring opplakte. Maar dit verzekerde me ervan dat ik mezelf niets wijsmaakte.

De tv afstandsbediening leek moeilijk te kunnen neerliggen naar de tv gericht. Dan zou die immers in de zetel moeten liggen. Ze probeerde me te verzekeren dat die nooit naar tv gericht bleef. Toch vond ik dat een een elektronische oorzaak niet kon uitschakelen.

"Kijk" zegt ze en daar lag weer een tros van de kast op de grond. Dit was wel waar maar ik had die wel niet zien vallen. Het was dus op zich niet zo'n opzienbarend feit. De sleutels konden losjes in de sloten gestoken worden alhoewel je ze moest vastdraaien als je de kastdeuren wilde sluiten. De tros lag idd niet onder het slot waar die uitkwam.

Alles samen was dit nog niet zo indrukwekkend en dus bleven we maar praten over de waarnemingen en de mogelijke oorzaken. Misschien was het mogelijk dat ze geestelijk niet geheel vast in haar lichaam zat.
Het was allemaal mogelijk al leek het onwaarschijnlijk. Maar eer je met zekerheid kan stellen dat het om iets paranormaals gaat moet je wel overtuigende dingen hebben.

Een tweede bezoek deelde ze me mee hoe in haar slaapkamer iets gebeurd was met haar opgemaakt bed. Ik ging er naar kijken maar op het feit na dat ik de slaapkamer zag was er niet zoveel paranormaals te registreren.

Terwijl we aan de tafel zaten, keek ik naar de foto's die mooi in een rijtje bovenop de schouw boven de kachel stonden. Stuk voor stuk familie denk ik. Wel zo'n 10 kleine kadertjes, alle verdeeld over de breedte. Ze bleek erg familiaal. Aangezien ik in die periode een fervent amateurfotograaf was keek ik hoe een gewone thuisfotograaf kiekte.

Mijn ogen vielen ook op de erg groot en lomp uitgevallen kachel die voor de schouw stond. Daar nog eens voor stond een rek om kinderen op afstand van het hete vuur te houden.

In die tijd was er nog geen elektronische apparatuur die je gemakkelijk kon inzetten in een poging om geestverschijnselen te registreren. Geen emf meters, geen temperatuurmeter, geen camera's tenzij professionele en zelfs geen videorecorders om het af te spelen. Geluid kon je wel opnemen maar die nam slechts redelijk op als je rechtstreeks in de microfoon praatte. Versterken met programma's was er niet bij, er waren niet eens computers. Je moest al veel geluk hebben om een "bandstem" op te nemen, als dat al ooit lukte. Het werd nooit gebruikt om geluiden van paranormale fenomenen mee te registreren zoals voetstappen. Die zou je waarschijnlijk erg moeilijk gehoord hebben, tenzij je de micro dichtbij de grond had aangebracht. EVP was toen ook geen gebruikte benaming in die tijd. Ook waren er geen digitale fototoestellen en orbs waren nog onbekend.

De kans dat zich iets voordeed terwijl ik er zou op kijken was natuurlijk niet groot. Nadat ze even snel naar het toilet ging, schrok ze luidruchtig toen ze de living binnenkwam. Het tiental kleine kadertjes met de foto's die op de schouw stonden, stonden allemaal exact 180° gedraaid. Dit met een precisie die opmerkelijk was. Ze stonden exact uitgelijnd, precies in dezelfde draaihoek (ze stonden schuin) en met een ongelooflijk precies verdeelde afstand ertussen. Dit was echt super opvallend.

Dit kon niemand geweest zijn, want er was niemand buiten ons om in de woning en zij was maar een ogenblik weg. Bovendien had ik net nog naar de foto's staan kijken en naar die enorme kachel met het rek ervoor waardoor de schouw waar de foto's opstonden onbereikbaar waren. Ik controleerde dat zelf. De kadertjes meest aan de kant waren bereikbaar, de andere totaal niet zonder het rek vóór de kachel te verplaatsen.

Ik was de hele tijd in de living geweest en had niets gehoord of gezien. Dit was onvervalst een echt paranormaal fenomeen dat zich had voorgedaan terwijl ik aanwezig was. Bovendien was er een typisch poltergeistkenmerk bij, de enorme precisie waarmee de objecten geordend waren en onmogelijkheid om dit zelf snel te doen.

Je kan er bij veronderstellen dat iemand die op die foto's stond, niet wilde dat ik die zo stond te bekijken.In ieder geval was het nu duidelijk dat de fenomenen wel degelijk een draagvlak hadden en geen fantasie of waan waren.

En no way dat iemand die kadertjes stiekem had kunnen omdraaien en dan nog zo geometrisch perfect...